Zarządzanie oświatą – Menadżer oświaty

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich)

Ogólne cele kształcenia:

   –  przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem

   –  zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;

  –  aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;

 –   przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;

 –   przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;

 –   zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;

 –   stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;

–    upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;

 –   wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Więcej informacji i pełny opis kierunku na naszej stronie internetowej w sekcji: Studia podyplomowe