pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:00 | sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777

tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

od 20 lat kształcimy studentów

                   Licencjackie
Studia:     Magisterskie
                     Podyplomowe

od 20 lat kształcimy studentóW

Zajęcia w budynku dydaktycznym
NCE w LimanoweJ

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
FILIA W LIMANOWEJ

AKTUALNOŚCI

STUDIA LICENCJACKIE

EKONOMIA

Specjalności / profile kształcenia:

- Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
- Ekonomika sektora publicznego

O kierunku:

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych.

Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Ekonomika menedżerska i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, prawa i podatków, niezbędne do efektywnej pracy na stanowisku menedżerskim. Studenci przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, absolwenci nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Ekonomika sektora publicznego – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu f finansów, ekonomii, prawa i podatków, społecznej, rozwoju zrównoważonego oraz funduszy strukturalnych UE, niezbędne do efektywnej pracy w administracji publicznej. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego, posiadają umiejętności dotyczące pozyskiwania i analizy informacji niezbędnych do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, samorządu terytorialnego, polityki społecznej.

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

STUDIA MAGISTERSKIE

EKONOMIA

Specjalności / profile kształcenia:

- Gospodarowanie nieruchomościami
- Ekonomika bezpieczeństwa
- Gospodarka finansowa i rachunkowość
- Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

O kierunku:

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas dwuletnich studiów wyższych drugiego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzupełnią swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach jednej z czterech, możliwych do wyboru specjalności.

Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Gospodarowanie nieruchomościami – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędne do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, do obrotu i zarządzania nieruchomościami. Potrafią oceniać opłacalność inwestycji na rynku nieruchomości, doradzać w zakresie sprzedaży, zakupu i wyceny nieruchomości. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, instytucjach zarządzających nieruchomościami, w bankach i instytucjach finansujących rynek nieruchomości czy też w instytucjach samorządowych gospodarujących nieruchomościami.

Ekonomika bezpieczeństwa – zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu związków jakie występują pomiędzy gospodarką a obronnością i bezpieczeństwem państwa. Studenci otrzymują pogłębioną wiedze w zakresie prawa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, finansowego, demograficznego, szpiegostwa przemysłowego, przestępczości gospodarczej oraz metod jej zwalczania a także monitorowanie prognozowania zagrożeń ekonomicznych. Absolwenci są przygotowania do podjęcia pracy w administracji publicznej (w szczególności na stanowiskach związanych z problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa) oraz w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, zwłaszcza na stanowiskach związanych z realizacją polityki bezpieczeństwa.

Gospodarka finansowa i rachunkowość – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu gospodarowania finansami i rachunkowości zarówno w przedsiębiorstwach jak i instytucjach samorządowych oraz w sektorze bankowym. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości rachunkowo – finansowej. Potrafią wykonywać analizy ekonomiczno – finansowe, oceniać projekty gospodarcze, znają strategie finansowe i podatkowe przedsiębiorstw.

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa, rachunkowości oraz podatków. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomiczno-finansowych w podmiotach gospodarczych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, rozliczania się z Urzędem Skarbowym lub podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się poborem podatków. Celem specjalności jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych, potrafiącej fachowo zarządzać przedsiębiorstwem, umiejącej pozyskiwać środki finansowe do prowadzenia działalności gospodarczej, a także potrafiącej koordynować kierunki i strategie rozwoju firmy

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
(JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)

O kierunku:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia nowoczesnej i efektywnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest wyposażony w teoretyczną i praktyczną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. Potrafi planować i organizować proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, diagnozować i wspierać ucznia /dziecko w jego rozwoju. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz klasach początkowych w różnych typach szkół publicznych i niepublicznych

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

STUDIA MAGISTERSKIE - Uzupełniające

PEDAGOGIKA

Specjalności:

- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacyjną

O kierunku:

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach.

Specjalności studiów zostały dobrane zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Pedagogikę warto również studiować dla własnego rozwoju, nabywania pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem. Absolwenci pedagogiki dobrze sobie radzą na rynku pracy.

Na kierunku pedagogika w WSBiP wykłada kadra m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich. Posiada merytoryczne przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym do prowadzenia zajęć w przedszkolu (wychowanie przedszkolne), placówkach wychowania pozaszkolnego, a zwłaszcza w klasach I-III zintegrowanego szczebla edukacji wczesnoszkolnej – główna specjalność nauczycielska, oraz kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych.

Jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do organizowania i prowadzenia procesu opiekuńczo-wychowawczego w przedszkolu i dydaktyczno – wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności diagnozowania sytuacji oraz osiągnięć edukacyjnych wychowanka, udzielenia pomocy wychowawczo-terapeutycznej, dydaktyczno – wyrównawczej oraz zdolność organizacji zajęć pozalekcyjnych z dzieckiem uzdolnionym. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie oraz w zakresie przygotowania pedagogicznego, zgodne z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją


Absolwent uzyskuje tytuł magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwent tej specjalności odznacza się wrażliwością społeczną, empatią i tolerancją. Posiada przygotowanie merytoryczne do podjęcia pracy w charakterze opiekuna-wychowawcy (placówki socjalizacyjne, wsparcia dziennego, internaty, bursy, świetlice szkolne, itp.), pedagoga (podwórkowego, w szkołach, placówkach interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych dla młodzieży, policyjnych izbach dziecka i jednostkach penitencjarnych, itp.) lub doradcy (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, ośrodek adopcyjno – opiekuńczy, rodzinny ośrodek diagnostyczno – konsultacyjny, centrum pomocy rodzinie, itp.), a także asystenta rodziny i kuratora sądowego.

Dodatkowo, absolwent tej specjalności uzyskuje specjalistyczne umiejętności potrzebne do pracy resocjalizacyjnej i prowadzenia doradztwa specjalistycznego z osobami o zróżnicowanych przejawach i stopniu niedostosowania społecznego w środowisku otwartym i instytucjach publicznych, takich jak: sądy (kuratorzy sądowi), kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą, policyjne izby dziecka, ośrodki resocjalizacji i terapii uzależnionych, ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze oraz zakłady karne i schroniska dla nieletnich.

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

Studia podyplomowe

Kliknij, aby rozwinąć szczegółowe informacje

Administracja samorządowa

Czas trwania – 3 semestry

Liczba godzin – 375

Studia podyplomowe adresowane są do:

– osób które ukończyły stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera; 
– oraz do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich).

Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza,

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa z informacją naukową jest wyposażenie słuchaczy
w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano w oparciu na  nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy
z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Czas trwania –                  3 semestry 

Łączna liczba godzin:      360, 90 ECTS

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia
Program studiów oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu ,,Terapii pedagogicznej”.
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyswaja wiedzę na temat rozwoju zaburzeń rozwojowych dziecka, a także poznaje możliwości profilaktyki. Dodatkowo uzyskuje praktyczne prygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca terapii pedagogicznej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania.
 • Zna prawidłowości rozwoju dziecka oraz różne rodzaje zaburzeń tego rozwoju.
 • Zna mechanizmy leżące u podłoża deficytów rozwojowych oraz sposoby ich wyrównywania.
 • Zna metody diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Ma wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw oraz zasad prowadzenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej i terapeutycznej oraz zasad konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Zna metody postępowania terapeutycznego z dzieckiem i jego rodziną.

Umiejętności:

 • Potrafi diagnozować deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków.
 • Potrafi planować pracę terapeutyczną oraz dokonywać ewaluacji jej efektów.
 • Potrafi dobierać i stosować metody terapeutyczne stosownie do zaburzenia i dysfunkcji rozwojowych.
 • Potrafi współpracować z rodziną dziecka i innymi specjalistami w procesie jego terapii.

Kompetencje społeczne:

 • Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych, w tym oddziaływań terapeutycznych w różnych środowiskach wychowawczych.
 • Jest przygotowany do podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi problemami rozwojowymi.
 • Jest gotowy do współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, w tym środowiskiem rodzinnym dziecka wspierającymi jego rozwój.

Typ studiów

Studia kwalifikacyjne

Absolwent tych studiów będzie profesjonalnie przygotowany do wykonywania zawodu doradcy zawodowego i personalnego w szkole i w szeroko rozumianym środowisku społecznym.

Język prowadzonych studiów podyplomowych

Studia prowadzone w całości w języku polskim.

Imię i nazwisko kierownika studiów

(wraz z aktualnym adresem e-mail oraz telefonem)

Informacje o studiach

Niepubliczne Centrum Edukacji Limanowa

pn. – pt. w godz 8:00 – 15:00

sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

Kandydaci na studia proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

– podanie do rektora uczelni i karta ewidencyjna na odpowiednim druku;

– dyplom(y) ukończenia studiów wyższych (kopia);

– kserokopia dowodu osobistego;

Terminy zajęć (po zakończeniu naboru).

Ogólne cele kształcenia

Do najważniejszych celów kształcenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”, należy przekazanie studentom najistotniejszej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do profesjonalnej pracy doradczej w szkole, innych instytucjach i w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Te wiadomości, umiejętności i kompetencje, słuchacze studiów zdobędą m.in. w teoretycznych i praktycznych obszarach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i zawodoznawczych.

Najważniejsze ogólne cele kształcenia to:

– zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego i umiejętność jej uświadamiania innym;

– usprawnienie i udoskonalenie konstruktywnej interakcji, zarówno z uczniami w szkołach, ich rodzicami, jak i dorosłymi w każdym wieku;

– zrozumienie najistotniejszych, dla różnorodnych zawodów, problemów, zagadnień i dylematów etycznych;

– udoskonalenie najważniejszych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;

– wypracowanie indywidualnych umiejętności doradczych;

– ukształtowanie umiejętności konstruktywnej pracy z grupą i rozumienia specyfiki zachowań grupowych;

– uwewnętrznienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru optymalnej drogi zawodowej i życiowej;

– udoskonalenie  umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

– permanentne, transgresyjne, pogłębianie własnego rozwoju zawodowego i osobistego;

– rozwinięcie wiadomości, umiejętności, sprawności i kompetencji, pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli;

– zdobycie najważniejszych umiejętności coachingowych w zakresie rozwoju kompetencji osobistych.

Wymagania wstępne:

Studia adresowane są do osób po studiach licencjackich i magisterskich, posiadających uprawnienia pedagogiczne, chcących zdobyć profesjonalne kwalifikacje do prowadzenia skutecznego doradztwa zawodowego i personalnego w szkołach, innych instytucjach państwowych i niepaństwowych oraz  w szeroko  rozumianym środowisku społecznym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów wyposażony będzie w różnorodne kompetencje osobiste i merytoryczne w zakresie porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomego planowania kariery zawodowej i ścieżki życiowej. Będzie też posiadał praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem metodycznym i diagnostycznym oraz praktyczne kompetencje w zakresie: poradnictwa zawodowego i personalnego dla osób bezrobotnych. Otrzyma także przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w sprawach dotyczących młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku, w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach społecznych.

Absolwent Podyplomowych studiów „Doradztwo zawodowe i personalne” będzie przygotowany m.in. do:

– współpracy z osobami oczekującymi wsparcia społecznego w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, w różnego rodzaju instytucjach państwowych i niepaństwowych, m.in. w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia, w ośrodkach wsparcia społecznego, a także w szeroko rozumianym środowisku społecznym;

– samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki poradniczej;

– kierowania rozwojem zawodowym i personalnym powierzonych mu podmiotów;

– konstruktywnej i komunikatywnej relacji z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego,  ale także szeroko rozumianego poradnictwa życiowego;

– prowadzenia działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie bezrobociu i większym problemom życiowym, przez świadczenie usług w ramach profesjonalnego poradnictwa zawodowego i personalnego;

– wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o zdiagnozowane predyspozycje osobowościowe oraz w oparciu o dotychczasowe ścieżki edukacji zawodowej jednostek zwracających się o pomoc;

– przygotowania osób poszukujących pracy do tworzenia własnego wizerunku (prezentacji i autoprezentacji);

– efektywnego poruszania się po rynku pracy, dzięki znajomości technik aktywnego jej poszukiwania, a także dzięki znajomości najważniejszych reguł przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę m.in. w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, Centrach Pomocy Rodzinie, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, klubach pracy, organizacjach i instytucjach prowadzących państwowe i prywatne pośrednictwo pracy, zakładach pracy, studenckich Biurach Karier, agencjach doradztwa zawodowego i Ochotniczych Hufcach Pracy.

Czas trwania –                   2 semestry 

Łączna liczba godzin –     215

Typ studiów                       Studia podyplomowe doskonalące

Ogólne cele kształcenia

Studia podyplomowe – doskonalące w swym programie obejmują elementy geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji, organizacji opieki długoterminowej i pedagogiki.

Mają one na celu przygotowanie pielęgniarek, pedagogów, lekarzy do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą borykającą się ze schorzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny, czy opiekunów.


Studia adresowane są do osób:

Studia przeznaczone są dla pielęgniarek, lekarzy, pedagogów, absolwentów zdrowia publicznego.

Zatem uczestnikami studiów podyplomowych mogą być:

1. Lekarze

2. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia – zatrudnione w ochronie zdrowia.

3. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia przygotowujący się do prowadzenia placówek opieki długoterminowej.

4. Osoby zainteresowane problematyką geriatrii oraz opieki długoterminowej.

Sylwetka absolwenta

Słuchacz dysponował będzie interdyscyplinarną wiedzą na temat aspektów starzenia człowieka w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie posiadał wiedzę z zakresu podstawowych zagrożenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego oraz potrzeb opiekuńczych wynikających z podeszłego wieku wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia/zaopatrywania.

Czas trwania –                   3 semestry

Łączna liczba godzin:      365, 90 ECTS

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk pedagogicznych i nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umiejętnie stymulować procesy rozwoju motorycznego dziecka z wykorzystaniem środków dostępnych w zakresie gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca na etapie edukacji elementarnej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami psycho-społecznymi na osobowość dziecka w celu przygotowania go do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej na kolejnych etapach edukacji. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia roli przyszłego lidera i kreatora aktywności fizycznej w przedszkolu i w szkole, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji sprawności gimnastyczno-tanecznych służących zdrowiu, korekcji postawy ciała i wspomaganiu prawidłowego rozwoju.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • Posiada ugruntowaną wiedzę o procesach zachodzących w organizmie dziecka pod wpływem oddziaływania środkami ruchowymi i ukierunkowaną aktywnością ruchową;
 • Posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu dziecka oraz z zakresu biologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego dziecka do 10-ego roku życia;
 • Posiada wiedzę na temat diagnozowania i planowania form aktywności ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka w wieku do 10 lat;
 • Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania prakseologicznych ogniw procesu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w działaniu praktycznym;
 • Zna i rozumie metody, formy i zasady nauczania czynności ruchowych wybranych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych form aktywności ruchowej dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka;
 • Posiada ugruntowaną wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych skutków aktywności fizycznej oraz potrzeby korekcji postawy ciała u dzieci;
 • Zna i rozumie zagrożenia zdrowotne spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i stosowaniem używek;
 • Zna fachowe nazewnictwo i terminologię związaną z gimnastyką podstawową, gimnastyką korekcyjną, rytmiką i tańcem.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniki wybranych form aktywności ruchowych oraz przeprowadzić specjalistyczną rozgrzewkę w zakresie edukacji elementarnej;
 • Posiada umiejętności bezpiecznego wykorzystania przyborów i przyrządów do realizacji zadań ruchowych;
 • Potrafi komunikować się z jednostką i z grupą w zakresie przygotowania i realizacji wybranych form aktywności ruchowych;
 • Potrafi zidentyfikować problemy rozwojowe w zakresie prawidłowej postawy ciała, budowy somatycznej i sprawności motorycznej u dzieci w wieku 3-10 lat;
 • Ma umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
 • Potrafi prawidłowo dobierać i realizować działania profilaktyczne i terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu sprawności dzieci;
 • Potrafi identyfikować i korygować u innych błędy praktyczne pojawiające się przy wykonywaniu specjalistycznych czynności ruchowych a także oddziaływać profilaktycznie na aparat ruchu dziecka;
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu reakcji organizmu dziecka na wysiłek fizyczny w działaniu praktycznym;
 • Potrafi odnaleźć potrzebne informacje, w umiejętny sposób korzystać z dostępnych źródeł wiedzy fachowej i prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, różnych grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi oraz pracować w zespole, przyjmując rolę lidera;
 • Potrafi odpowiednio określić i dobrać formy i metody nauczania ruchu uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka;
 • Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Potrafi stosować zasady BHP dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji elementarnej;
 • Promuje zdrowy styl życia i całożyciową aktywność fizyczną.

Czas trwania –                   3 semestry
Łączna liczba godzin:      440 (+60 godzin praktyk)

Studia adresowane są do osób:

 • pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400)  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, jak również  Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 roku zmieniające w/w rozporządzenie.
 • posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogicznym, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
w zakresie wiedzy:

 • Zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego.
 • Zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie.
 • Ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych.
 • Ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych.
 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się

w zakresie umiejętności:

 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • Potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych.
 • Potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych
 • Potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego.
 • Posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych.
 • Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.
 • Ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • Potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • Posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.
 • Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.
 • Ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela

UWAGA: program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zdanie tego egzaminu leży po stronie słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów.

Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czas trwania –                   4 semestry 

Łączna liczba godzin:      616

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne

Cel:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Tematyka zajęć:

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Ontolingwistyka
 • Elementy neuropsychologii
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Wiedza o języku polskim dla logopedów
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, alalia
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dysleksja
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Psychologia rozwojowa
 • Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria/anartria
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych
 • Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Wczesna interwencja logopedycznaNeuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Elementy ortodoncji
 • Elementy audiologii dla logopedów
 • Dykcja z emisją głosu
 • Pedagogika specjalna
 • Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych
 • Terapia logopedyczna osób starszych – strategie postępowania
 • Zaburzenia komunikacji językowej – niedosłuch
 • Zaburzenia komunikacji językowej – afazja
 • Informatyka dla logopedów
 • Seminarium – projekt dyplomowy

Kadra dydaktyczna:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców to specjaliści związani ze środowiskiem naukowym Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

Czas trwania –                   3 semestry 

Łączna liczba godzin:      365

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom lub świadectwo ukończenia studiów logopedycznych (magisterskich, licencjackich lub podyplomowych)

Ogólne cele kształcenia:

 • Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedy.
 • Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń komunikacji językowej o podłożu neurologicznym.
 • Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do profesjonalnych działań neurologopedycznych.
 • Uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji: do wykonywania zawodu neurologopedy (wpis na świadectwie ukończenia studiów).

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada:

Wiedzę dotyczącą:

 • zna neurologiczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowej i potrafi je opisać, ma poszerzoną wiedzę z zakresu mózgowej organizacji funkcji językowych oraz psychologicznych i kognitywnych podstaw rozumienia i produkcji mowy;
 • ma podstawową wiedzę o zakresie i miejscu neurologopedii jako specjalności logopedycznej w obszarach różnych nauk, zna podstawową terminologię z dziedziny neurologopedii;
 • posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zaburzeń mowy pochodzenia korowego, podkorowego i psychogennego;
 • ma wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw neurologopedii, a także z psychiatrii ogólnej i dziecięcej, gerontologopedii i farmakoterapii;
 • zna charakterystyczne cechy wypowiedzi patologicznych, potrafi je analizować i opisywać;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowanych neurologicznie zaburzeń komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mowy pochodzenia korowego u dzieci, oligofazji, niepłynności mówienia, afazji i pragnozji oraz dyzartrii;
 • zna medyczne, psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • zna metodykę postępowania neurologopedycznego z uwzględnieniem neuroobrazowania, farmakoterapii i alternatywnych metod komunikacji.

Umiejętności:

 • rozpoznaje, różnicuje i diagnozuje zaburzenia komunikacji językowej o proweniencji korowej, podkorowej i psychogennej;
 • potrafi przeprowadzić diagnozę neurologopedyczną dzieci i osób dorosłych. Potrafi opracować program efektywnej terapii neurologopedycznej i skutecznie ją poprowadzić, modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta;
 • posiada umiejętność analizowania wyników specjalistycznych badań neurologicznych, psychologicznych i psychiatrycznych oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami mowy. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu logopedii, medycyny, psychologii, językoznawstwa i pedagogiki;
 • potrafi współpracować z osobami z najbliższego otoczenia pacjenta (rodzina, opiekunowie);
 • umie ocenić przydatność i odpowiednio wykorzystać alternatywne metody komunikacji w terapii neurologopedycznej;
 • posiada zdolność uzasadniania podejmowanych działań terapeutycznych.

 

Kompetencje społeczne:

 • ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zgodnie z określonymi etapami rozwoju zawodowego;
 • dostrzega sens, wartość i potrzebę podejmowania skutecznych działań neurologopedycznych; nie obawia się podejmowania wyzwań zawodowych;
 • ma poczucie odpowiedzialności zawodowej; dostrzega etyczne konteksty praktyki neurologopedycznej;
 • pozytywne nastawienie do praktykowanej dyscypliny łączy z krytycznym myśleniem o własnych decyzjach i osiągnięciach;

przejawia troskę o sposób traktowania swoich pacjentów i ich rodzin, jest otwarty na komunikację ze środowiskiem współpracowników, pacjentów i ich najbliższego otoczenia.

Czas trwania –                   3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin:      360

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi

Ogólne cele kształcenia:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych;
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń;
 • wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;
 • struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej;
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze).

Czas trwania –                   2 semestry
Łączna liczba godzin:      320

Typ studiów                       Studia podyplomowe doskonalące

Cele studiów – sylwetka absolwenta

 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących się do zarządzania w ochronie zdrowia kładąc nacisk na:
  • zapoznanie słuchaczy z prawnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia w Polsce,
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób kierujących różnymi szczeblami ochrony zdrowia,
  • przygotowanie absolwentów wyższych uczelni do efektywnego startu zawodowego w ochronie zdrowia.

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania (strategii, struktur, biznes planu, kontroli jakości, kierowania ludźmi, negocjacji itd.) oraz zarządzania finansowego (rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza finansowa), marketingu, prawa, przydatnych do zarządzania różnymi organizacjami systemu ochrony zdrowia. Absolwent charakteryzuje się znajomością i umiejętnością:

 • interpretowania problemów ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i prawnych, odnoszących się do ochrony zdrowia,
 • absolwenci uzupełniają również swoją wiedzę i kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczej w strukturach ochrony zdrowia.

Treść studiów

 • Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Są one odpowiedzią na reformy oraz intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.

Kwalifikacje słuchaczy
Studia adresowane są do osób:

 • posiadających studia wyższe (licencjackie/zawodowe, magisterskie, lekarskie)

Program studiów obejmuje:

 • Systemy ochrony zdrowia w krajach unii Europejskiej
 • Rynek usług medycznych
 • Biznes plan w opiece zdrowotnej
 • Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej
 • Prawo pracy w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Środowiskowe zagrożenia zdrowia
 • Podstawy bioetyki
 • Zarządzanie i techniki menedżerskie
 • Organizacja opieki długoterminowej
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie informatyczne w ochronie zdrowia

Programy profilaktyczne w ochronie zdrowia

Nazwa Studiów – Pedagog szkolny ( studia przygotowujące do pracy w charakterze pedagoga szkolnego- specjalistyczne)

Czas trwania – 3 semestry

Łączna liczba godzin- 360 h

Praktyka – 60 h

Studia adresowane są do osób:

Posiadających dyplom ukończenia  studiów wyższych ( zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Ogólne cele kształcenia:

 • Doskonalenie umiejętności diagnozy i poradnictwa oraz doradztwa dziecku, jego rodzinie oraz nauczycielowi
 • Zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na udzielenie fachowej pomocy oraz wsparcia nauczycielom, dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Sylwetka absolwenta

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagog szkolny ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Absolwenci studiów podyplomowych  Pedagog szkolny są przygotowani do pracy w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem, całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty jako wychowawcy.  Jednocześnie są przygotowani do  prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Czas trwania –                   3 semestry 

Łączna liczba godzin:      360

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. 
Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka)
Ogólne cele kształcenia

 • W wyniku kształcenia na podyplomowych studiach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych oraz pozna głównie w ramach 150 godzinnej praktyki pedagogicznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej praktyczne ich odniesienia w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i samodzielnie, świadomie będzie potrafił realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze, w tym twórcze, metodami aktywizującymi spotkania – zajęcia z wychowankami, podopiecznymi różnych placówek.
 • Będzie on także świadomy rozwoju własnego, szeroko rozumianego warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym także zagrożeń, m.in. wypalenia zawodowego, a tym samym będzie przygotowany do zapobiegania temu zjawisku.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania- uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej – opiekuńczo-wychowawczą, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Kompetencje społeczne:

 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela..

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych

Nazwa studiów podyplomowych:

Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Typ studiów:

Studia podyplomowe doskonalące

Czas trwania studiów:

2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:

220

Wydział prowadzący studia podyplomowe:

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia:

Obszar nauk medycznych, obszar nauk o zdrowiu

Kierunek studiów prowadzony przez WSBiP związany z obszarem kształcenia:

Zdrowie publiczne

Język prowadzonych studiów podyplomowych:

Język polski 

Łączna liczba punktów ECTS:

60

Wymagania wstępne:

Kandydat studiów podyplomowych to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub inżyniera; absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich).

Ogólne cele kształcenia:

Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe           i Dietetyczne” jest wykształcenie specjalistów potrafiących profesjonalnie udzielić porady dietetyczno-żywieniowej, jak również prowadzić usługi żywieniowe i dietetyczne.

Szczegółowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego.

Ponad to celem studiów jest zapewnienie potrzeb rynku pracy związanych                        ze zmieniającymi się potrzebami klientów usług w zakresie szeroko rozumianego zdrowia i stylu życia, jak również wparcie poradni lekarskich w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i metabolicznych.

Limit przyjęć:

do 40 osób (według kolejności zgłoszeń)

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe i Zdrowotne” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki, jak również będzie potrafił udzielać porad zgodnie z zasadami edukacji i związanymi z nią kompetencjami społecznymi. Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił ocenić stan zdrowia klienta/pacjenta, stan odżywienia, dokonać założeń żywieniowych i dietetycznych, zaplanować sposób żywienia lub dietę, przeprowadzić edukację żywieniową, ułożyć jadłospis/dietę, dokonać ocenę skuteczności przeprowadzonej edukacji i sposobu żywienia i wdrożyć działania korygujące w procesie edukacji żywieniowej i dietoterapii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w poradniach żywieniowych i dietetycznych, zarówno dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym jak również dla osób chorych; w poradniach lekarskich w ramach edukacji żywieniowej i dietoterapii schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem poradni diabetologicznych i metabolicznych; w zakładach żywienia zborowego w charakterze dietetyka; w klubach fitness w charakterze dietetyka/edukatora żywieniowego. Absolwent studiów będzie mógł zajmować stanowisko edukatora/trenera w ośrodkach zajmujących się edukacją zdrowotną.

Czas trwania –                   3 semestry 

Łączna liczba godzin:      370

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

 • wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
 • psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
 • dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;
 • technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • Zna prawidłowości dotyczące rozwoju biologicznego, psychologicznego oraz społecznego człowieka
 • Zna założenia dotyczące funkcjonowania i specyfiki organizacyjnej placówek, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje
 • Zna filozoficzne, społeczno- kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy i uwarunkowania wychowania oraz procesu przyswajania wiedzy, umiejętności, a tak że rozwoju człowieka
 • Ma wiedzę na temat procesów komunikacji
 • Ma podstawową wiedzę przedmiotową z zakresu wybranej specjalności oraz wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zna możliwości wykorzystania komputerów i środków masowego przekazu w pracy zawodowej
 • Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej oraz zna podstawy diagnozy

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi przy analizowaniu interpretowaniu ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz określaniu działań praktycznych w zakresie problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych
 • Posiada umiejętność wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na temat określonych zagadnień z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i języka specjalistycznego.
 • Potrafi dokonywać diagnozy pedagogicznej i tworzyć programy oddziaływań przeznaczonych dla wychowanków i (lub) uczniów o specjalnych potrzebach, w tym edukacyjnych.
 • Umie planować, organizować i prowadzić proces wychowawczy i edukacyjny.
 • Umie tworzyć własny warsztat metodyczny.
 • Potrafi organizować działania grupy.
 • Umie samodzielnie się uczyć, pogłębiać, aktualizować i integrować z innymi dziedzinami wiedzy nabytymi podczas studiów: wiedzę pedagogiczną i przedmiotową oraz wykorzystywać ją do realizacji własnego rozwoju zawodowego.
 • Dostrzega i analizuje dylematy etyczne posługując się wiedzą na temat obowiązujących zasad i norm etycznych
 • Potrafi dokonać krytycznej analizy własnych działań i określić obszary wymagające modyfikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Rozumie i docenia rolę i znaczenie nauk pedagogicznych w funkcjo-nowaniu społeczeństwa
 • Jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych w różnych środowiskach społecznych
 • Rozumie konieczność stosowania w pracy zawodowej norm prawnych i etycznych
 • Umie pracować w grupie i nią kierować
 • Potrafi współpracować z innymi nauczycielami, pracownikami, rodzica- mi i środowiskiem lokalnym

Czas trwania – 3 semestry

Łączna liczba godzin – 390 godz. 90 ECTS

Typ studiów – studia podyplomowe kwalifikacyjne

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin.

Korzyści
Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem  to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym
i ogólnodostępnym.   

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Słuchacz zdobędzie umiejętność:

 • diagnozowania psychopedagogicznego uczniów z autyzmem oraz poznania specyfiki pracy z nimi
 • planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, dają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015,poz.1115) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 )

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych (w tym integracyjnych), innych placówkach posiadających te zajęcia w swojej ofercie programowej oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

czas trwania – 3 semestry

zasady naboru

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim: nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

Czas trwania –                     3 semestry 

Łączna liczba godzin:          360

Typ studiów                         Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Studia adresowane są do osób:

które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki
posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończonych studiów nie nauczycielskich.
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią zdobywają teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i arteterapii;, nabywają praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego. 
Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA

 • Zdefiniuje elementarną terminologię używaną w terapii pedagogicznej; diagnoza, wspieranie rozwoju, reedukacja, kompensacja, jak również ma podstawową wiedzę na temat arteterapii przez sztuki plastyczne, jej szerokiego zastosowania w krajach wysoko rozwiniętych oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami i oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Prezentuje wiedzę o miejscu terapii pedagogicznej w systemie nauk. Scharakteryzuje terapię pedagogiczną, jako nurt poszukiwań teoretycznych i praktycznych.
 • Zna i rozumie podstawowe wiadomości na temat procesów psychologicznych, zaburzeń zachowania, rodzajów niepełnosprawności, zaburzeń emocjonalnych, a także specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich implikacje w arteterapii.
 • Charakteryzuje wybrane koncepcje człowieka wskazując na teoretyczne podstawy działalności terapeutycznej, jak również zna prawidłowości i uwarunkowania dotyczące zastosowania arteterapii 
 • w różnorodnych sytuacjach terapeutycznych.
 • Scharakteryzuje szczegółowo uwarunkowania rozwoju człowieka oraz jego procesu uczenia się; przedstawi znaczenie diagnozy w procesie wspierania rozwoju, korygowaniu zaburzonych funkcji i patologicznych zachowań dziecka.
 • Posiada wiedzę o przyczynach i skutkach zaburzeń więzi społecznej dla prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Posiada elementarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podstawowych komponentów środowiska wychowawczego – rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania arteterapii w środowisku szkolnym, do zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.
 • Posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, oraz ich znaczenia w pracy terapeutycznej.
 • Przedstawia teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dzieci, wskazując źródła niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych.
 • Posiada wiedzę dotyczącą teorii wychowania i nauczania, określając na ich podstawie istotę wspierania rozwoju człowieka.
 • Wyjaśnia znaczenie diagnozy rozwiniętej w przebiegu procesu terapii pedagogicznej oraz prezentuje relacje łączące terapię pedagogiczną z innymi dziedzinami humanistyki, medycyny.
 • Zna postulowane funkcje instytucji edukacyjnych angażujących się w działania profilaktyczne i terapeutyczne.
 • Charakteryzuje problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, określając podmiot oddziaływań terapeutycznych.
 • Wyjaśnia istotę i znaczenie zasad i normo etycznych w praktyce terapeutycznej, a także charakteryzuje zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi na terapii pedagogicznej.
 • Określa ścieżkę własnego rozwoju – prezentuje projekty budowania własnego warsztatu terapeutycznego.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat realizacji prac plastycznych, środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
 • Zna kwestie technologii stosowanych w danej dyscyplinie artystycznej w ujęciu całościowym, w celu tworzenia własnego warsztatu pracy aretetrapeuty.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Diagnozuje z wykorzystaniem technik badawczych zjawiska stanowiące uwarunkowania i objawy trudności rozwojowych.
 • Stosuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania zjawisk z zakresu terapii pedagogicznej oraz wykorzystuje poznaną wiedzę teoretyczną i umiejętności do stosowania arteterapii przez sztuki plastyczne w podstawowym zakresie oraz inne jej formy do pracy z różnorodnym odbiorcą o szerokim wachlarzu potrzeb.
 • Opracuje diagnozę pedagogiczną obejmującą jej wszystkie aspekty będące podstawą oddziaływań terapeutycznych, a także wykorzystuje swe umiejętności do analizowania zachowania oraz diagnozowania i prognozowania problemów ucznia i ustalania (przy współpracy z innymi specjalistami) zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także podejmuje działania arteterapeutyczne.
 • Samodzielnie prezentuje zagadnienia dotyczące problemów terapii pedagogicznej z wykorzystaniem z różnych źródeł, korzysta z nowoczesnych technologii (ICT).
 • Zdiagnozuje samodzielnie problemy dzieci które stanowiące bariery rozwojowe, stosując testy standaryzowane i techniki nauczycielskie.
 • Zaprezentuje własne poglądy dotyczące organizacji terapii pedagogicznej i arteterapii odwołując się do literatury przedmiotu.
 • Dostosuje formy wypowiedzi do możliwości dzieci, w kontaktach z nauczycielami i rodzicami posługuje się profesjonalnym i komunikatywnym językiem.
 • Samodzielnie prezentuje własne poglądy i opinie dotyczące procesu terapeutycznego, rozwiązuje konflikty budując sprzyjającą terapii atmosferę.
 • Poddaje analizie przydatność programów, metod i form pracy stosowanych w terapii pedagogicznej.
 • Organizując proces terapii pedagogicznej odwołuje się do standardów rozwojowych, stosuje adekwatne zasady, metody, nowoczesne technologie (ICT) oraz tworzy programy terapeutycznego oddziaływania przez sztuki plastyczne w środowisku innym niż szkolne.
 • Pracę terapeutyczną realizuje zgodnie z zasadą „Pomagam Tobie tak, abyś umiał pomóc sobie samemu”.
 • Potrafi w pracy terapeutycznej analizować problemy etyczne zgodnie z zasadą profesjonalizmu.
 • Wykorzystuje poznane techniki arteterapeutyczne, wiadomości i umiejętności z zakresu arteterapii do podejmowania działań mających na celu pomoc określonemu odbiorcy w zakresie arteterapii grupowej i indywidualnej.
 • Świadomie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach plastycznych, w kontekście arteterapii.
 • Jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach artystycznych prac zespołowych o charakterze terapeutycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Posiada świadomość własnej wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej. Realnie ocenia swoje umiejętności zawodowe terapeuty.
 • W różnorodnych formach doskonali własny warsztat pracy. Jest gotowy podejmowania działań arteterapeutycznych w różnych środowiskach społecznych,
 • Wykorzystuje wiedzę pedagogiczną dla budowania i rozwoju prawidłowych więzi społecznych.Posiadaną wiedzę wykorzystuje dla projektowania współpracy z podstawowymi komponentami środowiska społecznego dziecka.
 • Jest przygotowany do podejmowania pracy terapeutycznej. Wytrwale i profesjonalnie angażuje się w realizację zadań terapeutycznych uwzględniając specyfikę środowiska dzieci i młodzieży. Jest gotowy do komunikowania się w grupie i rozwijania kompetencji komunikacyjnej u odbiorców swych oddziaływań arteterapeutycznych.
 • Przestrzega zasady etyki zawodowej realizują proces terapii pedagogicznej. Krytycznie i refleksyjnie odnosi się do celów i efektów własnej pracy.
 • W pracy terapeuty pedagogicznego poszukuje optymalnych, zgodnych rozwiązań w budowaniu warunków do rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Koncentruje się na budowaniu i doskonaleniu grupy dzieci i młodzieży, uczestniczącej w terapii pedagogicznej z wykorzystanie arteterapii. Współpracuje ze specjalistami w dziedzinie, które dotyczy problemów rozwojowych dziecka.
 • Działania terapeutyczne projektuje i wykonuje stosując się do zasady „primum non nocere”. Kieruje się dobrem własnym i dzieci, których obejmuje – terapeutycznymi. Merytorycznie i metodycznie doskonali własny warsztat pracy. Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczego myślenia i twórczej pracy, przeciwdziałania lękom i stresom, kontrolowania własnych zachowań.

Czas trwania –                     3 semestry 

Łączna liczba godzin:          365

Typ studiów                         Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Ogólne cele kształcenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Studia adresowane są do osób:

 • posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;
 • posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych
 • instytucjach niepublicznych takich jak :ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA
po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:
WIEDZA

 • Zna miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności związanych z zagadnieniami wczesnej interwencji dziecka niepełnosprawnego.
 • Posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, ma elementarną wiedzę o metodyce pracy pedagogicznej w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych. 
 • Zna prawidłowości przebiegu rozwoju psychoruchowego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa jako podstawy do rozpoznawania symptomów rozwoju atypowego, opóźnionego i zaburzonego.
 • Ma wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju dzieci, konieczności dostrzegania i analizowania izolowanych symptomów na tle syndromów zaburzeń klinicznych ujętych w systemach klasyfikacji zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Ma wiedzę z zakresu promocji zdrowia i kształtowania postawy sprzyjającej psychoprofilaktyce.
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, organizacyjnych i praktyki wspomagania rozwoju małych dzieci w kontekście instytucjonalnym.
 • Ma wiedzę na temat programów wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi ze względu na bieżącą wiedzę z podstaw genetyki, neurofizjologii, neurologopedii, psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej i innych dyscyplin naukowych będących podstawą oferty publicznej i praktyki społecznej.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat potrzeb rozwojowych, społecznych, edukacyjnych i możliwości rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój dziecka i jego rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi dostosować działania do deficytów rozwojowych małego dziecka niepełnosprawnego, na podstawie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych potrafi opracować indywidualne zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz programy wsparcia dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
 • Posiada umiejętność poszukiwania twórczych metod pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzin z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów indywidualnych, społecznych, kulturowych. Konstruuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka z niepełnosprawnością.
 • Potrafi zastosować typowe metody, procedur y i dobre praktyki w realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w zależności od indywidualnych potrzeb małego dziecka.
 • Potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń rozwojowych, korzysta z diagnozy interdyscyplinarnej dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji, rewalidacji i wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 • Potrafi włączyć się w istniejące (lub stworzyć własne) projekty socjalne, programy terapeutyczne i profilaktyczne w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych jak i w środowisku otwartym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Ma świadomość ważności i zrozumienie pracy interdyscyplinarnej w procesie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny; wykazuje gotowość do uczestniczenia w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych w instytucjach jak i w środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego
 • Jest empatyczny. Charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec dzieci niepełnosprawnych, a także umiejętnością właściwego zachowania się wobec nich i ich rodzin. Cechuje się moralnym, opartym na zasadach etyki społecznej sposobie działania, inicjuje działania na rzecz małych dzieci.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązywania problemów w codziennej pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Cechuje go otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Czas trwania –                     3 semestry 

Łączna liczba godzin:          360

Typ studiów                         Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich)

Ogólne cele kształcenia

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem
 • zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;
 • przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza

 • zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze,
 • ma rozszerzona wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce oraz przechodzenie z jednego poziomu szkolnictwa na drugi – programowo wyższy,
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społeczne i istniejące pomiędzy nimi relacje w odniesieniu do instytucji oświatowych,
 • zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą, oraz procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania prawidłowości rządzących w oświacie,
 • posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 
 • posiada wiedzę o procesie zarządzania i kierowania rozwojem organizacji, 
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną,

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym; wdrażać, monitorować i oceniać efekty realizowanych zadań,
 • analizuje przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów edukacyjnych, stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje,
 • prawidłowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej,
 • diagnozuje, analizuje i nadzoruje jakość pracy szkoły oraz wprowadza zmiany służące doskonaleniu tej jakości,
 • kontroluje i ocenia podwładnych, prowadzi właściwą politykę kadrową i socjalną,
 • sprawnie i skutecznie zarządza finansami szkoły oraz realizuje zadania administracyjno-gospodarcze,
 • zapewnia przepływ informacji wewnętrznej oraz z otoczeniem szkoły,

Nazwa studiów                                                                Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Typ studiów                                                                      Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                              262 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                     Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                               Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                  Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:                                              Oferta studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy adresowana jest do osób, które już pracują w służbie bhp, jak również do tych, którzy zamierzają podjąć działalność w tym zawodzie. Wszyscy pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bądź “własnej” służby bhp bądź też powierzenia jej zadań specjalistom spoza zakładu pracy. 
Studia podyplomowe z zakresu bhp są aktualnie najpowszechniejszym sposobem zdobycia bezwzględnie wymaganych kwalifikacji zawodowych do wykonywania zadań służby bhp. Również przedsiębiorcy nie będący pracodawcami, a organizujący pracę osób fizycznych zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, zostali zobowiązani do organizowania prac zgodnie z celami bhp, co znacznie poszerza zakres zapotrzebowania na specjalistów (choćby doradczo) w tym zakresie. Ukończenie studiów Podyplomowych BHP daje uczestnikom niezbędne uprawnienia zawodowe oraz, co najważniejsze faktyczne umiejętności do zajmowania się szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” będą posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu bhp obejmującą prawne aspekty ochrony pracy, zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody ich ograniczania, analizę ryzyka zawodowego, elementy psychologii i socjologii pracy oraz wypadkoznawstwo. Absolwenci po ukończeniu zajęć powinni umieć:  oceniać przygotowanie pracowników do pracy, analizować ryzyko zawodowe, oceniać przebieg procesów produkcyjnych w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent po ukończeniu zajęć będzie mógł się starać o pracę związaną z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa zawodowego.

Nazwa studiów                                                                Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość
w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Typ studiów                                                                      Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                              248 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                     Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                               Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                  Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:                                              Celem studiów jest przekazanie kompleksowej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień rachunkowych oraz z tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z rachunkowością (i bez znajomości których nie można prowadzić w sposób prawidłowy ksiąg rachunkowych oraz w sposób efektywny podejmować decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie), niezbędnych dla właściwego rozumienia, interpretowania i stosowania elementów z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, prawa cywilnego i handlowego oraz rachunkowości zarządczej. Uczestnicy studiów przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów podyplomowych Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Pozwoli im to na: nabycie i rozszerzenie wiedzy z finansów i rachunkowości jak również sprawozdawczości, nabycie umiejętności badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest przygotowany do pracy w charakterze analityka finansowego , osoby odpowiedzialnej za finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym i publicznym. Jest również przygotowany do pracy jako: księgowy, doradca podatkowy, audytor, controller, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów.

Nazwa studiów                                                                Ekonomika administracji i finanse publiczne

Typ studiów                                                                      Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                              250 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                     Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                               Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                  Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:                                              Celem studiów jest przede wszystkim zgłębienie wiedzy z zakresu takich dziedzin jak prawo
i administracja publiczna, procedura administracyjna, finanse publiczne, zarządzanie kadrami, zamówienia publiczne. Profesjonalista z zakresu administracji publicznej  w wykonywaniu swoich zadań winien prezentować sobą właściwą postawę w czym pomoże uczestnictwo w warsztatach z zakresu psychologii komunikacji oraz zapobiegania eskalacji konfliktu. Nadto kierując zespołami ludzkimi powinien dysponować stosowną wiedzą z zakresu marketingu terytorialnego, public relations oraz organizacji i zarządzania. Studia są kierowane przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Ekonomika administracji i Finanse Publiczne po ukończeniu studiów będzie dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu, oraz z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i sektora finansów publicznych. Nabędzie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.

Nazwa studiów                                                             Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

Typ studiów                                                                   Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                         232 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:       Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                         Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                                 Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

 

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zabezpieczenia, przetwarzania i zarządzania procesami ochrony informacji (danych osobowych, danych biznesowych, informacji niejawnych). Absolwent będzie przygotowany do wprowadzenia systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami światowymi w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach.

Nazwa studiów                                                             Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Typ studiów                                                                  Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                         180 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                      Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                              Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej, która będzie posiadała niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i zdolności do skutecznego, efektywnego i optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Ukończenie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi sprawi, iż ich absolwenci uzyskają istotne kwalifikacje zawodowe w tej materii. Absolwenci uzyskają bądź poszerzą swoją wiedzę i swoje kompetencje w zakresie zarządzania personelem, socjologii pracy i psychologii społecznej. Dzięki tym studiom podyplomowym studenci będą lepiej zorientowani w problematyce szeroko rozumianego zarządzania, a co za tym idzie, będą w stanie pośrednio podnieść konkurencyjność firm, w których są lub będą zatrudnieni na coraz bardziej konkurencyjnym krajowym i międzynarodowym rynku.

Sylwetka absolwenta

Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi (studia podyplomowe)

Absolwenci studiów podyplomowych z kierunku: „Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi” będą mogli wykazać się dużą i dogłębną wiedzą (zarówno ogólną, jak i specjalistyczną) w szeroko rozumianym zakresie zarządzania personelem. W szczególności, absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu: optymalnej rekrutacji i selekcji pracowników, prawnych i etycznych aspektów zarządzania personelem, efektywnym motywowaniem i optymalnym wynagradzaniem pracowników, sporządzaniem prawidłowych ewaluacji jakości pracy poszczególnych osób, znaczeniem i efektywnym rozwojem kapitału ludzkiego dla skutecznej działalności przedsiębiorstwa, rozmaitymi kulturami korporacyjnymi, skutecznymi strategiami negocjacyjnymi, sposobami rozwiązywania konfliktów w łonie firmy, znaczeniem dobrej komunikacji interpersonalnej dla efektywności przedsiębiorstwa, strategiami kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz wieloma innymi pokrewnymi zagadnieniami. 

Czas trwania: 2 semestry /180 h

Cel studiów i ich adresaci:

Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu  rachunkowości i księgowości. Absolwenci nabędą kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Poznają metody wyceny przedsiębiorstw, a także nabędą umiejętności wykorzystywania informacji księgowo – rachunkowych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych Rachunkowość będą przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, w księgowości przedsiębiorstw jak i obsługi księgowej we własnej firmie. Absolwent studiów pozna szczegółowe zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości. Zapozna się z praktycznym wykorzystaniem jednego z najczęściej wykorzystywanych programów finansowo – księgowych Rewizor GT  firmy InsERT. Program studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne i będzie prowadzony w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia niezbędne do opanowania umiejętności księgowania.

Program:

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Wprowadzenie do rachunkowości i organizacja działalności gospodarczej

10

Charakterystyka aktywów i pasywów

4

Operacje gospodarcze

4

Dowody księgowe

3

Ewidencja operacji bilansowych

10

Ewidencja operacji wynikowych

10

Zasady ustalania wyniku finansowego

5

Sprawozdawczość finansowa

20

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy sprawozdań finansowych

4

Pojęcie i cele rachunkowości zarządczej

4

Pojęcie, podział i kalkulacja kosztów, modele rachunku kosztów

10

Księgi rachunkowe i ich prowadzenie

15

Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat

10

Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

25

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

25

Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa

15

Metody wyceny przedsiębiorstw (zdyskontowanych przepływów pieniężnych, porównań rynkowych, skorygowanych aktywów netto)

4

Etyka w rachunkowości

2

Czas trwania: 2 semestry /180 h

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości (w tym na stanowisku głównych księgowych).

Cel studiów i ich adresaci:

Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu  rachunkowości i księgowości. Absolwenci nabędą kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Poznają metody wyceny przedsiębiorstw, a także nabędą umiejętności wykorzystywania informacji księgowo – rachunkowych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych Rachunkowość będą przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, w księgowości przedsiębiorstw jak i obsługi księgowej we własnej firmie. Absolwent studiów pozna szczegółowe zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości. Zapozna się z praktycznym wykorzystaniem jednego z najczęściej wykorzystywanych programów finansowo – księgowych Rewizor GT  firmy InsERT. Program studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne i będzie prowadzony w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia niezbędne do opanowania umiejętności księgowania.

Program:

MODUŁ

Liczba godzin

Elementy prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

22

Wprowadzenie do rachunkowości.

18

Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej.

28

Rachunkowość finansowa.

44

Sprawozdawczość finansowa.

30

Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej.

12

Etyka w rachunkowości

2

Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

24

 

180

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

Czas trwania: 2 semestry /162 h

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia roli specjalisty ds. kadr i płac. Studia mają za zadanie między innymi zapoznać uczestników z prawem pracy, polityką kadrową, wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z tytułu umów cywilnoprawnych, rozliczeń z ZUS, w tym za pomocą programu Płatnik.

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, mających zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem, biurach rachunkowych, a także osób,  które chciałyby rozszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny kadrowo-płacowej.

 

Program:

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Źródła i zasady prawa pracy

12

Dokumentacja kadrowa i płacowo-podatkowa

14

Nawiązywanie, zmiana i ustanie stosunku pracy

16

Czas pracy i urlopy pracownicze

14

Naliczanie wynagrodzeń – warsztaty praktyczne

18

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

12

Podatek dochodowy od osób fizycznych

8

Umowy cywilnoprawne i ich rozliczanie

12

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

8

Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna

8

Związki zawodowe i zbiorowe prawo pracy

10

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8

Ochrona danych osobowych

8

Obsługa programu „Płatnik”

12

Egzamin końcowy

2

Czas trwania: 2 semestry / 176 h

Kadra:

Wykładowcami są głównie specjaliści rekomendowani przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – partnera studiów. Prowadzący zajęcia są doświadczonymi ekspertami w zakresie metodyki badań kontrolnych (procedur, regulacji i regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzenia) oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Kontrola  wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą mogli być zatrudniani na stanowiskach związanych z kontrolą wewnętrzną w jednostkach sektora finansów publicznych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób, które będą chciały podjąć pracę na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą lub w ramach zajmowanych stanowisk dodatkowo pełnić obowiązki w tym zakresie.

Partner studiów:

Partnerem studiów jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – czołowa polska instytucja zajmująca się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji, działająca na rzecz promocji standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej” potrafi samodzielnie prowadzić kontrolę wewnętrzna i wspierać merytorycznie kontrolę zarządczą.  Umie przygotować roczny plan kontroli zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia związane z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych i wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia kontroli wewnętrznej w jednostkach niepublicznych i publicznych. Potrafi realizować zadania kontrolera wewnętrznego.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW;
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów  Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.; www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera.

Program:

MODUŁ

Liczba godzin

Administracja publiczna

8

Finanse publiczne

8

Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze

8

Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publicznej

8

Finanse przedsiębiorstw

8

Budżetowanie jako podstawowa zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw

8

Rachunkowość finansowa

8

Rachunkowość budżetowa

8

Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych

8

Elementy statystyki i metodologia prowadzenia badań statystycznych dla celów analizy finansowej

8

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera

4

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

12

Analiza ryzyka

10

Planowanie w kontroli wewnętrznej

4

Metodyka pracy kontrolera wewnętrznego

20

Rola kontroli w wykrywaniu oszustw i nadużyć

4

Technologie informatyczne w praktyce kontrolera

4

Warsztaty z wykonywania audytu

20

Kontrola zarządcza

14

Razem

176

 

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie do rektora uczelni
 • karta ewidencyjna
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Czas trwania: 2 semestry/ 250 h

Kadra:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., konsultanci krajowi i edukatorzy oraz praktycy z zakresu niepełnosprawności, projektowaniu uniwersalnym oraz szeroko pojętej dostępności.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat dostępności, projektowania uniwersalnego, potrzebach i rozwiązaniach dla osób z ograniczeniami w sferze mobilności i percepcji. W procesie nauczania słuchacze otrzymają dostęp do narzędzi pracy koordynatora ds. dostępności. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą przygotowani do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w instytucji władzy publicznej zgodnie z założeniami ustawy z dnia 19 lipca 2019o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób, które będą chciały podjąć pracę specjalisty ds. dostępności i niepełnosprawności w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach lub w ramach zajmowanych stanowisk dodatkowo pełnić obowiązki koordynatora ds. dostępności. Absolwenci studiów przygotowani będą do realizacji audytów dostępności w instytucjach publicznych i prywatnych.

Program:

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Dostępność w świetle prawa międzynarodowego i krajowego.

8

Ograniczenia w zakresie mobilności.

16

Gerontologia.

16

Niepełnosprawność intelektualna.

16

Zaburzenia psychiczne.

16

Niepełnosprawność wzroku.

16

Niepełnosprawność słuchu.

16

Kurs języka migowego.

30

Projektowanie uniwersalne.

16

Dostępność architektoniczna.

8

Dostępność cyfrowa

8

Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

8

Komunikacja alternatywna i wspomagająca.

8

Bezpieczeństwo i ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami.

8

Kurs budowania tekstów łatwych.

16

Audyt dostępności.

4

Design thinking.

24

Koordynacja na rzecz dostępności – zarządzanie projektami.

16

Egzamin dyplomowy

2

Razem

250

 

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 

 Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie do rektora uczelni
 • karta ewidencyjna
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Czas trwania: 2 semestry

Kadra:

Wykładowcami są głównie praktycy z branży OZE oraz specjaliści z zagadnień składających się na program studiów (prawne, ekonomiczne i technologiczne aspekty OZE). Listę wykładowców uzupełniają nauczyciele akademiccy, specjalizujący się w teoretycznych zagadnieniach związanych z problematyką odnawialnych źródeł energii.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresie zastosowania technologii przyjaznych środowisku, technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) , zarządzania w oparciu o OZE, budowania ekologicznego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego.

Studia adresowane są do pracowników urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych, samorządów, jednostek edukacyjnych, przedsiębiorstw małych i średnich, którzy chcą podjąć działalność w zakresie OZE, a także osób pragnących poznać i pogłębić wiedzę o OZE, rynku i branży OZE oraz pozyskać umiejętności w zakresie wdrażania zastosować ekoenergetycznych. ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły wyższe studia na dowolnej specjalności,

Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe zostaną wyposażone w kompleksową, aktualną, interdyscyplinarną i praktyczna wiedzę związaną z zarządzaniem, gospodarowaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej na poziomie lokalnym, w tym w obiektach użyteczności publicznej, a także obiektach prywatnych.

Program:

 

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Podstawy ekonomiczne inwestycji i instalacji OZE

60

Podstawy prawne zarządzania energią i wykorzystywania OZE

60

Polityka energetyczna UE i Polski

40

Źródła finansowania inwestycji i instalacji OZE

60

Technologiczne aspekty OZE

80

projektowanie i wybór technologii OZE

60

Studium przypadku oceny opłacalności inwestycji i instalacji OZE

60

Seminarium dyplomowe

60

Razem

240

 

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie do rektora uczelni
 • karta ewidencyjna
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Studia podyplomowe

STUDIA realizowane we współpracy z uniwersytetem rzeszowskim

Kliknij, aby rozwinąć szczegółowe informacje

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Kadra na studiach podyplomowych

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz eksperci PIKW w Warszawie, Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz z zakresu prawa, psychologii.

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Program studiów

 • Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
 • Podstawy ekonomii i zarządzanie organizacją
 • Finanse publiczne
 • Systemy finansowania jednostek sektora budżetowego
 • Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Nadużycia gospodarcze i korupcja – identyfikacja i zapobieganie
 • Statystyczne metody monitorowania procesów
 • Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
 • Analiza ryzyka
 • Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
 • Planowanie zadań audytowych
 • Rachunkowość podatkowa
 • Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 • Audyt zamówień publicznych
 • Audyt informatyczny
 • Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI ).
 • Seminarium – prace projektowe
 • Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW) można znaleźć TUTAJ

Uwaga

Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych ,,Audyt wewnętrzny” i uzyskania kompetencji w zakresie ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia w terminie do 14 dni na konto Wydziału Ekonomii z dopiskiem Audyt wewnętrzny

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzania w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.

 W trakcie studiów przygotujemy naszych słuchaczy m.in do:

 • nadzorowania i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych;
 • prowadzenia i kierowania zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych i reagowania na incydenty bezpieczeństwa (również w systemach IT).

Adresaci

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które obecnie zajmują się obsługą i realizacją praw pacjenta, administracją systemami IT w ochronie zdrowia, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji oraz odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie takich audytów. Studia kierowane są również do osób, które zamierzają podjąć pracę w istniejących już podmiotach leczniczych, stworzyć własne a także poznać zasady współpracy z podmiotami już istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.

Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji, jak  również kompetencje zawodowe do wykonywania zawodu Inspektora Danych Osobowych (IOD).

Absolwenci studiów po obronie prac dyplomowych (projektowych) otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający  kompetencje zawodowe Inspektora Ochrony Danych – IOD (Audytora ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych),
 • Prawo wpisu dla absolwentów Studiów na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o,  wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności  wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem  ukończonych studiów

 Link do Regulaminu Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych PIKW: http://www.pikw.pl/regulamin,art_141.html

Wykwalifikowana kadra:

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji i systemów  informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo – dydaktyczna Uczelni.

Na zajęciach, praktycy zajmujący się na co dzień tematyką studiów przestawiają  najlepsze praktyki, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy IOD. Przedstawiona będzie metodologia prowadzenia zadań audytowych w tym zakresie i zasady ich dokumentowania oraz praktyczne warsztaty oparte na odbytych audytach, sprawdzeniach i kontrolach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji i ochrony danych  osobowych. Na ćwiczeniach i warsztatach słuchacze kształtować będą umiejętności niezbędne do tworzenia i kontroli zasad bezpieczeństwa informacji i  ochrony danych osobowych oraz profesjonalnego planowania, przeprowadzenia zadań audytowych i ich właściwego dokumentowania.

Współpraca:

Studia podyplomowe realizowane z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli  wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym  członkiem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z  działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKW jest ściśle dopasowana do specyfiki,  potrzeb i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

Opiekun merytoryczny:

Piotr Błaszczeć – od kilku lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Od kilku lat współpracuje z jednostką  certyfikacyjną CIS – Certification Security Services  Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję CSO (Chief Security Officer) w jednej z agencji rządowych, a wcześniej w sektorze bankowym. Obecnie odpowiada za bezpieczeństwo informacji w grupie kapitałowej będącej jednym z największych graczy rynku e-commerce a także w ramach outsourcingu funkcji Inspektora ochrony danych nadzoruje bezpieczeństwo Spółek funkcjonujących w obszarze finansów i płatności mobilnej oraz  służby zdrowia. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci (Certified  Information Systems  Security Officer), audytor wiodący ISO 27001,ISO 20000, ISO 22301, EN 50600. Uczestnik i koordynator wielu projektów  audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych  technologii oraz prawnych aspektów umów w IT.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, kserokopia dyplomu ukończenia studiów

 • Rejestracja elektroniczna
 • Dokumenty: 
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I lub II stopnia lub  jednolitych magisterskich)
  • Podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowany z systemu).

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów co najmniej I stopnia.

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Certyfikowany Coach przygotowują do samodzielnego  prowadzenia sesji coachingowych. W trakcie zajęć zajęć przewidzianych planem studiów nasi absolwenci uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, placówkach oświatowych, ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych, czy instytucjach pośrednictwa pracy.  Ponadto prowadząc własną działalność gospodarczą, absolwenci kierunku Certyfikowany Coach mogą pracować z klientem indywidualnym. Mają możliwość ubiegania  się o międzynarodową akredytację Coacha ICF na poziomie ACC.

Podczas studiów zapoznamy naszych słuchaczy ze specyfiką pracy coacha, dzięki czemu uzyskają kompletny zestaw umiejętności niezbędnych w pracy coacha, w szczególności:

 • przygotowania sesji coachingowej,
 • efektywnego komunikowania się z klientem,
 • diagnozowania potrzeb klienta,
 • ustalania celów w coachingu,
 • efektywnego przeprowadzenia sesji coachingowej z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi,
 • oceny kompetencji własnych jako coacha,
 • ewaluacji procesu coachingowego.

Atuty studiów:

 • program studiów przygotowuje do międzynarodowego egzaminu akredytacyjnego,
 • prowadzenie procesów coachingowych w trakcie studiów,
 • odbywanie superwizji z certyfikowanymi coachami,
 • studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF),
 • zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków, certyfikowanych coachów
 • studia nie posiadają żadnych ukrytych kosztów – cena obejmuje warsztaty, sesje mentorskie grupowe i indywidualne oraz materiały szkoleniowe
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający pełne przygotowanie do akredytacji ICF.

Akredytacja ICF na poziomie ACC

To międzynarodowy egzamin w języku polskim, po którym uczestnicy otrzymują Międzynarodowy Certyfikat International Coach Federation* honorowany w ponad 100 krajach, uprawniający do wpisania na Międzynarodową Listę Coachów. Akredytacja potwierdza wiarygodność coacha oraz działanie wg profesjonalnych standardów. Akredytacja ICF jest bardzo często wymagana jako potwierdzenie kwalifikacji w postępowaniach przetargowych, zapytania ofertowych, co jest niezbędne w procesie pozyskania klienta biznesowego i publicznego.

Ważne

Studia z programem akredytowanym to podwójny certyfikat: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia ACSTH* pozwalający na szybkie i sprawne zdanie egzaminu i otrzymanie uprawnień coacha ICF na poziomie ACC. Absolwenci studiów akredytowanych są dopuszczani do procesu akredytacyjnego w ICF, są zwolnieni z egzaminu ustnego, zdają jedynie egzamin pisemny, co powoduje znaczne przyspieszenie procedury egzaminacyjnej.

*UZYSKANIE CERTYFIKATU WYMAGA UDZIAŁU SŁUCHACZA W 100% GODZIN PROGRAMU CERTYFIKOWANEGO !!!

Z certyfikatem coacha można podjąć zatrudnienie w:

 • można rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wprowadzić dodatkową usługę do dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej
 • ośrodkach psychologicznych i terapeutycznych
 • instytucjach państwowych w szczególności wspierających osoby bezrobotne
 • międzynarodowych korporacjach i dużych firmach jako coach, trener
 • instytucjach pośrednictwa pracy
 • fundacjach
 • organizacjach pozarządowych pracując z osobami potrzebującymi wsparcia

Studia realizowane we współpracy z HPR Group

Program studiów

 • Filozofia i specyfika pracy coachingowej
 • Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu sesji coachingowych
 • Techniki i narzędzia coachingowe
 • Kapitał ludzki w organizacji
 • Kompetencje i talenty w coachingu
 • Sprzedaż i marketing własnych usług coachingowych
 • E-learning
 • Sesje mentorskie grupowe
 • Sesje mentorskie indywidualne

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy w charakterze coacha.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

 • rejestracja elektroniczna
 • złożenie kompletu dokumentów na spotkaniu organizacyjnym

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, co najmniej I stopnia. 

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej  jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, co przygotuje ich do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie dodatkowego wykształcenia kierunkowego w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych do podjęcia takiej pracy.

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności dotyczy to pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i samorządowej.

Kadra dydaktyczna

Eksperci z praktyki gospodarczej (Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie), a także kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Program studiów

 • Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej
 • System finansów publicznych w Polsce
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • System finansowy ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość budżetowa jednostek sektora publicznego
 • Prawo finansowe i budżetowe
 • Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego
 • Konstrukcja i wykonanie budżetu zadaniowego
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sferze finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Realizacja zamówień publicznych
 • Podatek VAT w sferze finansów publicznych
 • Finansowanie projektów jednostek sektora publicznego i pomoc publiczna
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami publicznymi
 • Ochrona danych
 • Seminarium

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, przygotowujące go do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. W szczególności absolwent nabywa wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. Absolwent uzyskuje dodatkowe wykształcenie kierunkowe w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymagane kwalifikacje zawodowe do podjęcia takiej pracy.

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany w formularzu rekrutacyjnym.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) –  oryginał do wglądu
 • Dowód tożsamości do wglądu 

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów

Terminy zajęć

Czas trwania i wymiar studiów

Studia dwusemestralne, wymiar – 190 godzin

Opis studiów

Studia podyplomowe „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” są adresowane zarówno do pasjonatów fotografii, jak również do przedstawicieli wszystkich organizacji, firm, instytucji publicznych i osób prywatnych, które wykorzystują w swojej działalności zawodowej profesjonalne fotografie. Studia mają charakter praktyczny. W programie studiów, na 168 godzin zajęć dydaktycznych, 120 godzin to warsztaty i ćwiczenia przygotowujące do wykonywania różnych rodzajów fotografii, a także zajęcia z fotoedycji oraz kompozycji tekstów i fotografii. 

KADRA

Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją w dużej mierze doświadczeni praktycy, zawodowo zajmujący się fotografią. Zajęcia prowadzą osoby, które od lat znane są nie tylko branży. Na co dzień widuje się ich prace, czy też czyta teksty. Wśród wykładowców są także nauczyciele akademiccy Instytutu Nauk o Polityce. 

Program studiów

 • Historia i mistrzowie fotografii
 • Prasowe i fotograficzne gatunki dziennikarskie
 • Podstawy prawa dla fotografów
 • Dobór sprzętu fotograficznego
 • Podstawy fotografii
 • Fotografia dziennikarska
 • Fotografia portretowa
 • Fotografia reklamowa
 • Fotoedycja zaliczenie
 • Przygotowanie portfolio
 • Fotografia architektury
 • Fotografia w usługach on-line
 • Fotografia krajobrazu
 • Kompozycja tekstu i fotografii
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa” posiada wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do realizacji szerokiej palety zadań fotograficznych. Dotyczy to realizacji projektów z zakresu fotografii dziennikarskiej, reklamowej, portretowej, krajobrazowej, a także fotografii architektury. Absolwent posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie fotoedycji, prasowych i fotograficznych gatunków dziennikarskich, a także zasad kompozycji tekstów i fotografii. Studia mają charakter praktyczny co wpływa na nabycie przez absolwentów umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie wymaganych dokumentów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez UR – wygenerowane z systemu rejestracji elektronicznej
 2. Poświadczona przez UR kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczona przez UR kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem).

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie prze z studenta własnego aparatu fotograficznego.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Opis studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystanie jej w praktyce do realizacji różnego rodzaju form reklamowych w przestrzeni publicznej i internetowej.

KIERUNEK ZGŁOSZONY DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH. MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE – SPRAWDŹ

Program studiów

 • Podstawy programów graficznych 
 • Podstawy technik cyfrowych
 • Typografia z elementami liternictwa
 • Przygotowanie do druku
 • Projektowanie graficzne
 • Komunikacja wizualna
 • Technologie internetowe
 • Grafika 3D 
 • Animacja
 • Video

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty

 • rejestracja elektroniczna
 • podanie, 
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Sztuk Pięknych

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Historia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe dają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, czyli historii, we wszystkich typach szkół. Obejmują 282 godziny zajęć dydaktycznych, w tym głównie konwersatoria i warsztaty oraz 90 godz. praktyk zawodowych, łącznie 372 godziny.

Zajęcia dydaktyczne obejmują historię polityczną, społeczną, gospodarczą, kultury itp. poszczególnych epok historycznych (od starożytności po współczesność), historię i kulturę regionu, zajęcia warsztatowe i metodologiczne z zakresu historii oraz dydaktykę historii. Zajęcia objęte programem studiów podyplomowych realizują podstawę programową obowiązującą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Program studiów

 • Historia starożytna
 • Historia średniowieczna
 • Historia nowożytna
 • Historia XIX w.
 • Historia XX – XXI w.
 • Historia i kultura regionu
 • Wstęp do badań historycznych
 • Nauki pomocnicze historii
 • Historia historiografii z elementami metodologii historii
 • Dydaktyka historii
 • Praktyka zawodowa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Historia uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Liczba semestrów

3 semestry

 

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe na kierunku Historia przeznaczone są dla absolwentów studiów II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. 

Jednostka prowadząca studia

Instytut Historii

Studia podyplomowe Matematyka  skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach, których programy studiów przewidywały co najmniej 60 godzin przedmiotów matematycznych oraz posiadających przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki oraz emisji głosu. W trakcie studiów realizowane będzie przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu obowiązującą w szkole podstawowej (klasy 4-8) i szkole ponadpodstawowej oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki.

Adresaci

Studia podyplomowe matematyka mają charakter kwalifikacyjny, dają uprawnienie do nauczania drugiego przedmiotu matematyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej i są skierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego (kolejnego) przedmiotu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych matematyka ma wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Zna i rozumie cele kształcenia matematycznego, potrafi dobierać treści i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych. Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne wspomagające pracę nauczyciela matematyki. Ma przygotowanie z zakresu dydaktyki matematyki niezbędne do nauczania zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.

Program studiów

 • Matematyka elementarna;
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości;
 • Analiza matematyczna;
 • Algebra liniowa z geometrią;
 • Metody numeryczne;
 • Geometria szkolna;
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka;
 • Seminarium z rozwiązywania zadań;
 • Dydaktyka matematyki;
 • Repetytorium z psychologii i pedagogiki;
 • Komputerowe wspomaganie matematyki;
 • Seminarium dyplomowe.

W ramach studiów obowiązuje praktyka w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego  w formie wykładów i ćwiczeń.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent studiów matematyka jest przygotowany do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Liczba semestrów

3 semestry

Termin składania dokumentów

Rekrutacja ciągła elektroniczna

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym IRK i złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (na druku uczelni);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • udokumentowanie realizacji przedmiotów matematycznych w wymiarze co najmniej 60 godzin (wyciąg z toku studiów lub indeksu, zaświadczenie wydane przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom ukończenia lub suplement wydany do dyplomu);
 • udokumentowanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz przygotowania z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie wydane przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich).
 • kserokopia świadectwa dojrzałości;

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim – dokument generowany automatycznie w trakcie rejestracji elektronicznej
 • kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dyplomu ukończenia studiów;
 • dokumenty potwierdzające, że osoba w trakcie studiów zaliczyła minimum 60 godzin z przedmiotów matematycznych;
 • dokumenty potwierdzające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu.

Wymagania wstępne

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba spełniająca równocześnie dwa warunki:

 • Posiada dyplom ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w trakcie których zaliczyła minimum 60 godzin z przedmiotów matematycznych (sprawdzane na podstawie indeksu, zaświadczenia wydanego przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom ukończenia lub suplementu wydanego do dyplomu);
 • Posiada  przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia wydanego przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji nauczycielskich).

Początek studiów

 • Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń

 

Terminy zajęć

 • Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Opis studiów

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przeznaczone są dla nauczycieli pragnących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole. Przedmioty realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, dotyczących problemów współczesnej informatyki, podstawowych narzędzi informatyki, baz danych, jak również metodyki nauczania informatyki.

Program studiów

 • Problemy współczesnej informatyki
 • Podstawowe narzędzia informatyczne
 • Systemy informatyczne i architektura komputerów
 • Bazy danych
 • Programowanie I (Programowanie wizualne z wykorzystaniem platformy Scratch / Programowanie w języku Java)
 • Programowanie II (Programowanie wizualne aplikacji dla telefonów komórkowych / Programowanie w języku Python)
 • Teoretyczne podstawy informatyki
 • Sieci komputerowe
 • Tworzenie witryn internetowych
 • Programowanie III (Podstawy programowania w języku Python / Programowanie w języku C++)
 • Metodyka nauczania programowania w szkole
 • Konstruowanie programu nauczania informatyki w szkole
 • E-edukacja – dydaktyczne programy komputerowe
 • Dydaktyka informatyki
 • Praktyka metodyczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie informatyki w szkole zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu współczesnych dziedzin informatyki oraz metodyki przygotowywania i konstruowania programów nauczania informatyki. Będzie potrafił zaprojektować, opracować i wykorzystać multimedialne programy komputerowe w pracy z uczniami. Będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej jako nauczyciel przedmiotu informatyka w szkole. Absolwent będzie merytorycznie i metodycznie przygotowany do nauczania informatyki w szkole.

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma świadectwo potwierdzające nabyte kompetencje.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Zgłoszenie kandydata w formie rejestracji elektronicznej, wypełnienie niezbędnej dokumentacji (podania na studia), złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia określonego w wymaganiach wstępnych (potwierdzone kserokopie dyplomów) oraz kserokopia dowodu osobistego.

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Negocjacje i mediacje mają na celu zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych, i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Skuteczne zarządzanie emocjami własnymi i otoczenia. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia negocjacji lub mediacji w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych (m. in. negocjacji politycznych, handlowych, integracyjnych, a także mediacji policyjnych, w sprawach administracyjnych itd.). Jak również konstruowania ugód mediacyjnych.

Adresaci studiów Negocjacje i mediacje

Absolwenci studiów wyższych w szczególności absolwenci: prawa, psychologii, socjologii, pedagogiki ,resocjalizacji, ekonomii oraz zarządzania,  a także:

 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • pracownicy pomocy społecznej
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych
 • kuratorzy sądowi
 • prawnicy (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni)
 • menedżerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • pracownicy działów kadr
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • funkcjonariusze Policji
 • funkcjonariusze Straży Granicznej
 • żołnierzy Wojska Polskiego
 • funkcjonariusze Służby Więziennej
 • pracownicy administracji publicznej i samorządowej

Program studiów

 • Podstawy mediacji i negocjacji
 • Pojęcie i sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem
 • Strategie i techniki negocjacyjne
 • Obszary i rodzaje negocjacji
 • Obszary i rodzaje mediacji
 • Konstruowanie ugód i umów przez mediatora w sprawach cywilnych
 • Mediacja w prawie pracy
 • Mediacja w sprawach rodzinnych
 • Mediacja w sprawach karnych

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. 

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z sytemu elektronicznego),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wymagania wstępne

 • Ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich.

Opis studiów

Słuchacz studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej;
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Program studiów

 • Psychologia
 • Pedagogika
 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Emisja głosu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Konstruowanie programów nauczania
 • Prawo oświatowe
 • Technologie informacyjne
 • Praktyka pedagogiczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Słuchacz uzyska szereg umiejętności do pracy w instytucjach systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej
 • stymulowania, wspierania i wspomagania rozwoju uczniów w różnym wieku szkolnym;
 • projektowania i realizacji procesów kształcenia i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • projektowania, realizacji i ewaluacji programów kształcenia i wychowania w instytucjach systemu edukacji;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą;
 • sprawnego posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, w tym kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru przez uczniów różnorodnych przekazów medialnych (realizacja idei wyrażonej w triadzie: „o mediach – przez media – dla mediów”);
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

Liczba semestrów

3 semestry

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym – do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Wymagania wstępne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy chcą pracować w zawodzie nauczyciela, oraz socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Terminy zajęć

Minimum dwa zjazdy (sobota + niedziela) w miesiącu.

Opis studiów

Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, ale także do aktualnych i przyszłych właścicieli  oraz dzierżawców gospodarstw rolnych, kadry małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze rolnictwa, gospodarki żywnościowej, usługach rolniczych, pracowników Urzędów Wojewódzkich, Marszałkowskich, Gmin, Starostw, Biur ARiMR, ODR, ARR oraz wszystkich osób zamierzających ubiegać się o środki pomocowe UE.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Technologie produkcji roślinnej
 • Technologie produkcji zwierzęcej i dobrostan zwierząt
 • Ekonomika i organizacja rolnictwa
 • Agrobiznes
 • Ochrona roślin
 • Technologie bioenergetyczne w rolnictwie
 • Wspólna polityka rolna i rozwój obszarów wiejskich
 • Marketing artykułów rolnych
 • Rachunkowość rolnicza
 • Herbologia
 • Produkcja ogrodnicza
 • Systemy produkcji rolniczej

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych, jest specjalistą w zakresie rolnictwa, posiada wiedzę rolniczo-ekonomiczną oraz nabywa kwalifikacje rolnicze (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dn. 17.01.2012 r.) do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, może korzystać z dopłat i funduszy unijnych oraz zakupić gospodarstwo rolne lub ziemię.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń,

Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób.

Wymagane dokumenty

 • podanie – wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji, 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • kserokopia dowodu osobistego

Terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy (zjazdy sobotnio-niedzielne)

Opis studiów

Studia Specjalista ds. rachunkowości adresowane są do osób, które chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w zawodzie specjalisty do spraw rachunkowości (samodzielnego księgowego – kod zawodu 241103, Rozporządzanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU. 2018.227). 

Absolwent otrzymuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu rachunkowości na poziomie II stopnia w  czterostopniowym procesie edukacji w zawodzie księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Studia umożliwią wykonywanie zawodu specjalisty do spraw rachunkowości, a w szczególności kompetentne, samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie. 

Program studiów (216 godzin) spełnia standardy kształcenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dodatkowo oferowane są zajęcia w pracowni komputerowej w zakresie prowadzenia prac księgowych z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima. Istnieje też możliwość uczestnictwa w kursie uzupełniającym Accounting in English.  

UWAGA!
Istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych Specjalista do spraw rachunkowości z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zawód SPECJALISTA DO SPRAW RACHUNKOWOŚCI – SAMODZIELNY KSIĘGOWY uznany został za ZAWÓD DEFICYTOWY w większości powiatów województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski,  kolbuszowski, krośnieński i miasto Krosno, leski, lubaczowski, łańcucki, przemyski i miasto Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski i miasto Rzeszów, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg,
i stanowi priorytet wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r. zawód deficytowy – zawód, w którym nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców jest duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach niewielka;  „Barometr zawodów 2020”, http://barometrzawodow.pl

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie studiów podyplomowych Specjalista do spraw rachunkowości przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez Pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Poziom dofinansowania z KFS:

 • 100% opłaty za studia podyplomowe w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • 80% opłaty za studia podyplomowe w przypadku pozostałych przedsiębiorców,

nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Studia realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce

Program studiów

 • Zagadnienia organizacji rachunkowości. Etyka zawodowa w rachunkowości
 • Systemy informatyczne w księgowości (użytkowe programy F-K)
 • Aktywa trwałe
 • Rozrachunki, wynagrodzenia oraz ewidencja materiałów i towarów, VAT
 • Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki
 • Inwestycje i zobowiązania finansowe
 • Kapitały własne, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
 • Przychody i koszty. Ustalanie wyniku finansowego
 • Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
 • Analiza sytuacji majątkowej i finansowej
 • Rachunek kalkulacyjny kosztów
 • System podatkowy w Polsce
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej a opodatkowanie dochodów
 • Podatki i opłaty jako koszty uzyskania przychodów
 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek dochodowy w działalności gospodarczej (PIT, CIT)
 • Podmiot gospodarczy jako płatnik pochodnych od wynagrodzeń
 • Wybrane problemy Ordynacji podatkowej
 • Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń i prawa gospodarczego 
 • Seminarium dyplomowe
 • Egzamin końcowy

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia kończą  się uzyskaniem:

 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • certyfikatu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji specjalisty do spraw rachunkowości lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na poziomie kursu dla kandydatów na specjalistę do spraw rachunkowości (II stopień w  czterostopniowym procesie edukacji w zawodzie księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, posiadających wiedzę i umiejętności potwierdzone:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku/specjalności: Finanse i rachunkowość lub Gospodarka finansowa i rachunkowość lub
 • dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Ekonomia lub Zarządzanie lub
 • certyfikatem I stopnia kwalifikacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  lub
 • zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kandydata na księgowego (prowadzonego przez SKwP) lub
 • tytułem technika rachunkowości lub
 • pozytywnym wynikiem testu wstępnego sprawdzającego wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości przeprowadzonego w trakcie rekrutacji. 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z konta w systemie rekrutacyjnym),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydata będącego
  cudzoziemcem. 

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw rachunkowości i finansów. 

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie

Terminy zajęć

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Spółdzielczość mieszkaniowa – aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne zostały opracowane w oparciu o konsultacje z Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych.

Są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić  wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Zajęcia prowadzą eksperci Krajowej Rady Spółdzielczej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia dwusemestralne, wymiar – 210 godzin.

Program studiów

Moduł I – Geneza i prawne podstawy spółdzielczości – 62 godz.

Moduł II-  Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej – 96 godz.

Moduł III – Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej – 34 godz.

Moduł IV – Bankowość elektroniczna – 10 godz.

Seminarium – 8 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat Krajowej Rady Spółdzielczej.

Liczba semestrów

2 semestry

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły do utworzenia grupy.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu
 • Dowód tożsamości do wglądu

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą

Opis studiów

Studia są adresowane do osób pragnących pogłębić i uzupełnić  wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad funkcjonowania i sposobów realizacji obowiązków systemu ubezpieczeń społecznych.

Program studiów

Program studiów ma charakter indywidualny – powstał w toku konsultacji oraz analizy potrzeb pracowników ZUS. Uwzględnia zagadnienia i problemy w zakresie wykonywania zadań stanowiskowych w ZUS, stąd zaspokaja potrzeby szkoleniowe podnosząc kwalifikacje pracowników, a także wszystkich zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych i wybranych zagadnień prawa.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy na różnych stanowiskach firm ubezpieczeniowych i instytucjach rynku ubezpieczeniowego. Uzyskane kwalifikacje potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z wyszczegółowieniem  rodzaju i  wymiaru zrealizowanych zajęć.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny). Rejestracja elektroniczna 

Wymagane dokumenty

 • Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Wymagania wstępne

 • Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).

Terminy zajęć

Zjazdy w sobotę i niedzielę  – dwa razy w miesiącu

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe nadają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, czyli wiedzy o społeczeństwie, we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; nauczanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie obejmują 270 godz. zajęć dydaktycznych, w tym głównie konwersatoria oraz 90 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie studiów niestacjonarnych (w soboty i niedziele) i trwają trzy semestry. Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz dydaktykę tego przedmiotu.

Program studiów

 • System prawny RP
 • Współczesne systemy polityczne
 • Podstawy socjologii
 • Prawa człowieka
 • Problemy współczesnego świata
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
 • System polityczny II RP
 • Dzieje i współczesność Unii Europejskiej
 • Podstawy kulturoznawstwa z elementami etnologii
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Praktyka zawodowa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Historii

Opis studiów

Studia podyplomowe Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej są adresowane do pracowników administracji publicznej zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach administracji rządowej. Studia mają charakter praktyczny. W programie zajęć znajdują się warsztaty, konwersatoria i ćwiczenia. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania i kształtowania wizerunku, co ma mieć wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania urzędów administracji publicznej. Praktyczny wymiar studiów przejawia się także w doborze kadry dydaktycznej. Stanowią ją praktycy funkcjonujący w różnych obszarach związanych z zarządzaniem i wizerunkiem.

Program studiów

 • Przywództwo w organizacji
 • Zarządzanie urzędem administracji publicznej
 • Kompetencje menadżerskie w relacji z pracownikiem
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Warsztaty wystąpień telewizyjnych
 • Wizerunek urzędu w mediach społecznościowych
 • Negocjacje biznesowe
 • Etykieta pracownika administracji publicznej
 • Warsztaty przemawiania publicznego
 • Wizerunek organizacji
 • Dress-code w organizacji
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uczestnik studiów podyplomowych Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania i budowania wizerunku osobistego i wizerunku organizacji. Dotyczy to m.in. przywództwa w organizacji, umiejętności zarządzania urzędem, negocjacji biznesowych, wystąpień publicznych, relacji z mediami. Studenci uzyskują także wiedzę i umiejętności z zakresu wizerunku organizacji, dress-codu, etykiety, budowy wizerunku w mediach społecznościowych.  

 

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów. 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski (wygenerowane z systemu rekrutacji).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (potwierdzona przez UR za zgodność z oryginałem).
 3. Kserokopia dowodu osobistego (w przypadku cudzoziemców innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) potwierdzona przez UR.

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Nauk o Polityce

Opis studiów

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne przygotowują nauczycieli innych przedmiotów oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego.

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego, a także potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Program studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne został opracowany z myślą o przygotowaniu słuchaczy do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu – wychowanie fizyczne w placówkach oświatowych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289), a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Program studiów

 • Anatomia
 • Antropologia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w kulturze fizycznej
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Historia kultury fizycznej i olimpizmu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Diagnozowanie sprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • Wychowanie fizyczne specjalne
 • Gimnastyka z metodyką
 • Lekkoatletyka z metodyką
 • Współczesne formy fitness
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Piłka ręczna z metodyką
 • Piłka siatkowa z metodyką
 • Zabawy i gry ruchowe z metodyką
 • Rytmika i taniec
 • Animacja czasu wolnego
 • Obóz letni
 • Seminarium dyplomowe

Liczba semestrów

3 semestry

Wymagane dokumenty

 • Podanie kandydata o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacji,
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem, lub oryginał do wglądu),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych.

Wymagania wstępne

 • Ukończone studia wyższe nauczycielskie na poziomie drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych.

Opis studiów

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W szczególności dotyczy to zarówno pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i  samorządowej jak również do przedstawicieli takich grup jak policja, straż miejska, straż pożarna, wojsko, służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza przedsiębiorstw przemysłowych

Program studiów

 • Prawnoadministracyjne aspekty zarządzania kryzysowego – zagadnienia wstępne
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
 • Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
 • Zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania zespołem ludzkim
 • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową
 • System ratownictwa medycznego
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzanie kryzysowego
 • Informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Media i komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 • Komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji i mediacji
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Elementy prawa karnego materialnego i procesowego w zarządzaniu kryzysowym
 • Wybrane elementy prawa cywilnego w zarządzaniu kryzysowym
 • Zagadnienia kryminologii i kryminalistyki w zarządzaniu kryzysowego(zajęcia laboratoryjne)
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę przygotowującą go  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie także wiedzy z zakresu nauk prawnych. Absolwent będzie w stanie prawidłowo zarówno interpretować przepisy jak również stosować ustawową terminologię używaną na gruncie przepisów o zarządzaniu kryzysowym. Dopełnieniem jego umiejętności będzie zdobycie wiedzy na temat komunikowania się z mediami ich rolą, jak również poznanie nowych technologii informatycznych, co stanowi jeden z kluczowych elementów w prawidłowym zarządzaniu podczas sytuacji kryzysowej występującej na terenie RP.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.
Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci powinni legitymować się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia lub
 • dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe 
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia na konto podane przy opisie studiów na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji .

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego), kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia. Dodatkowo program studiów uwzględnia problematykę zarządzania prywatną praktyką zawodową i jest skierowany do osób prowadzących prywatne gabinety lekarskie lub nimi administrujących.

Program studiów

 • Prawo medyczne;
 • Prawne aspekty leczenia niepłodności;
 • Ochrona zdrowia w Polsce. Problemy prawne i organizacyjne;
 • Prawa i obowiązki personelu medycznego;
 • Prawa pacjenta;
 • Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej;
 • Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Komunikowanie z chorym pacjentem i jego rodziną;
 • Ubezpieczenia zdrowotne;
 • Świadczenie usług farmaceutycznych;
 • Wybrane zagadnienia etyki;
 • Organy ochrony praw pacjenta;
 • Prawo pracy – stosowanie w podmiotach leczniczych;
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych;
 • Mediacja w ochronie zdrowia;
 • Zarządzanie finansami w jednostkach służby zdrowia;
 • Public relations w ochronie zdrowia;
 • Seminarium dyplomowe.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego mają na celu zapoznanie uczestników  z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania placówkami leczniczymi. Studia mają pomóc w poznaniu zasad, metod i technik zarządzania w ochronie zdrowia. Pomagają w poznaniu strony prawnej funkcjonowania placówek leczniczych z uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa medycznego. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia placówek leczniczych, jak też zarządzania w służbie zdrowia.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia. 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego), kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Opis studiów

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji lub przedsiębiorstwa oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • współczesnych trendów prowadzenia innowacyjnej instytucji i przedsiębiorstwa; podejmowanie działań ukierunkowanych na generowanie nowej jakości;
 • analizy i diagnozowania potrzeb kadrowych instytucji i przedsiębiorstwa; opracowanie i realizacja programów doskonalenia kadry w perspektywie dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych;
 • planowania, prowadzenia i koordynowania polityki kadrowej z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, psychologicznej, socjologicznej;
 • sprawnego, skutecznego i jasnego komunikowania się, także w sytuacjach trudnych, konfliktowych, z personelem wewnętrznym i interesariuszami zewnętrznymi przy wykorzystaniu strategii negocjacyjnych;
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w zarządzaniu instytucją i przedsiębiorstwem; a także w budowaniu wizerunku instytucji i przedsiębiorstwa oraz w ich promocji;
 • projektowania, prowadzenia, doskonalenia i ewaluacji nowoczesnych instytucji i przedsiębiorstwa;
 • rekrutowania i motywowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik skutecznego myślenia;
 • kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą, administracją i personelem instytucji i przedsiębiorstwa;
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.;
 • różnorodnych technik negocjacji zbiorowej i indywidualnej;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą.Program studiów

 • Antropologia społeczna,
 • Elementy prawa pracy i prawa administracyjnego,
 • Nowoczesne przedsiębiorstwo,
 • Psychologia i socjologia organizacji,
 • Komunikacja wewnątrzgrupowa,
 • Asertywność,
 • Przywództwo,
 • Psychopatologia człowieka dorosłego,
 • BHP,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Sztuka negocjacji,
 • Rekrutacja pracowników,
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników,
 • Ocenianie personelu,
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji lub przedsiębiorstwa oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • współczesnych trendów prowadzenia innowacyjnej instytucji i przedsiębiorstwa; podejmowanie działań ukierunkowanych na generowanie nowej jakości;
 • analizy i diagnozowania potrzeb kadrowych instytucji i przedsiębiorstwa; opracowanie i realizacja programów doskonalenia kadry w perspektywie dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych;
 • planowania, prowadzenia i koordynowania polityki kadrowej z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, psychologicznej, socjologicznej;
 • sprawnego, skutecznego i jasnego komunikowania się, także w sytuacjach trudnych, konfliktowych, z personelem wewnętrznym i interesariuszami zewnętrznymi przy wykorzystaniu strategii negocjacyjnych;
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w zarządzaniu instytucją i przedsiębiorstwem; a także w budowaniu wizerunku instytucji i przedsiębiorstwa oraz w ich promocji;
 • projektowania, prowadzenia, doskonalenia i ewaluacji nowoczesnych instytucji i przedsiębiorstwa;
 • rekrutowania i motywowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik skutecznego myślenia;
 • kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą, administracją i personelem instytucji i przedsiębiorstwa;
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.;
 • różnorodnych technik negocjacji zbiorowej i indywidualnej;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą.

Liczba semestrów

2 semestry

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, a na spotkaniu organizacyjnym do złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz 
 2. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia różnych kierunków i specjalności.

Terminy zajęć

co dwa tygodnie , zjazdy sobotnio – niedzielne

Rekrutacja

Studia licencjackie - rekrutacja

Proces rekrutacji za pośrednictwem Internetu składa się z następujących faz:

1. Rejestracji w systemie informatycznym

https://dziekanat.wsbip.edu.pl:444/Rekrutacja/Rejestracja

2. Uzupełnienia wymaganych danych

Po dokonaniu rejestracji kandydat musi zgłosić się osobiście do Punktu Rekrutacyjnego w siedzibie NCE w celu złożenia kompletu podpisanych dokumentów.

Należy zabrać ze sobą:

wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

https://www.wsbip.edu.pl/rekrutacja/dokumeny-rekrutacja

wypełnioną i podpisaną kartę ewidencyjną kandydata (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

https://www.wsbip.edu.pl/rekrutacja/dokumeny-rekrutacja

wpłata rekrutacyjna przy złożeniu dokumentów (Dziekanat NCE) 

na studia I stopnia kserokopię świadectwa dojrzałości – (oryginał do wglądu),

na studia II stopnia kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia i kserokopię suplementu (oryginały do wglądu),

2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37×50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,

kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

kandydaci na kierunki: pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne – dodatkowo orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dotyczące kształcenia i nauki zawodu na wybranym kierunku (skierowanie do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty lub w Punkcie Rekrutacyjnym)

UWAGA:
Warunkiem przyjęcia na studia jest osobiste zgłoszenie do Punktu Rekrutacyjnego, kandydaci którzy dokonali tylko rejestracji on-line nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

DZIEKANAT:   

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn – pt. w godz. 8:00 – 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

e-mail: npdn@onet.pl

Studia magisterskie - rekrutacja

Proces rekrutacji za pośrednictwem Internetu składa się z następujących faz:

1. Rejestracji w systemie informatycznym

https://dziekanat.wsbip.edu.pl:444/Rekrutacja/Rejestracja

2. Uzupełnienia wymaganych danych

Po dokonaniu rejestracji kandydat musi zgłosić się osobiście do Punktu Rekrutacyjnego w siedzibie NCE w celu złożenia kompletu podpisanych dokumentów.

Należy zabrać ze sobą:

wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

https://www.wsbip.edu.pl/rekrutacja/dokumeny-rekrutacja

wypełnioną i podpisaną kartę ewidencyjną kandydata (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

https://www.wsbip.edu.pl/rekrutacja/dokumeny-rekrutacja

wpłata rekrutacyjna przy złożeniu dokumentów (Dziekanat NCE) 

na studia I stopnia kserokopię świadectwa dojrzałości – (oryginał do wglądu),

na studia II stopnia kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia i kserokopię suplementu (oryginały do wglądu),

2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37×50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,

kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

kandydaci na kierunki: pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne – dodatkowo orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dotyczące kształcenia i nauki zawodu na wybranym kierunku (skierowanie do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty lub w Punkcie Rekrutacyjnym)

UWAGA:
Warunkiem przyjęcia na studia jest osobiste zgłoszenie do Punktu Rekrutacyjnego, kandydaci którzy dokonali tylko rejestracji on-line nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

DZIEKANAT:   

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn – pt. w godz. 8:00 – 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

e-mail: npdn@onet.pl

Studia podyplomowe - rekrutacja

W celu wypełnienia dokumentów i przystąpienia do procesu rekrutacji, prosimy zgłosić się do dziekanatu.

DZIEKANAT:   

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn – pt. w godz. 8:00 – 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

e-mail: npdn@onet.pl

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

npdn@onet.pl

91-88040000-0000001999510001
Bank Spółdzielczy w Limanowej

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

npdn.pl

63-88040000-0000001311370001
Bank Spółdzielczy w Limanowej