pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:00 | sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777

tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

od 20 lat kształcimy studentów

                   Licencjackie
Studia:     Magisterskie
                     Podyplomowe

od 20 lat kształcimy studentóW

Zajęcia w budynku dydaktycznym
NCE w LimanoweJ

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM FILIA W LIMANOWEJ

AKTUALNOŚCI

STUDIA LICENCJACKIE

EKONOMIA

Specjalności / profile kształcenia:

- Ekonomia menadżerska i finanse przedsiębiorstw
- Ekonomika SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

O kierunku:

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas trzyletnich studiów wyższych pierwszego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzyskują gruntowną i wszechstronną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych.

Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych

Na trzecim roku studiów zajęcia odbywają się na jednej ze specjalności:

Ekonomika menedżerska i finanse przedsiębiorstw – student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, ekonomii, prawa i podatków, niezbędne do efektywnej pracy na stanowisku menedżerskim. Studenci przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie i zachodzący w niej proces decyzyjny. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, absolwenci nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

 

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

STUDIA MAGISTERSKIE

EKONOMIA

Specjalności / profile kształcenia:

- Gospodarowanie nieruchomościami
- GOSPODARKA FINANSOWA

O kierunku:

Kierunek ekonomia to jeden z najbardziej uniwersalnych i atrakcyjnych kierunków kształcenia. Wynika to z faktu, iż w Polsce istnieje powszechne zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów studiów ekonomicznych, niezbędnych do pracy zarówno w poszczególnych gałęziach gospodarki jak i w administracji państwowej oraz samorządowej. Podczas dwuletnich studiów wyższych drugiego stopnia, studenci kierunku ekonomia w WSBiP w Ostrowcu Św. uzupełnią swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych oraz innych nauk społecznych oraz zyskają zaawansowaną wiedzę w ramach jednej z czterech, możliwych do wyboru specjalności.

Dzięki temu absolwenci tego kierunku dysponują dobrą znajomością zagadnień miedzy innymi z dziedziny mikroekonomii i makroekonomii, statystyki i rachunkowości, polityki społecznej i polityki gospodarczej, marketingu i zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, ekonomiki przedsiębiorstw i analizy ekonomicznej oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i ekonomii integracji europejskiej.

Staramy się kształcić w sposób nowoczesny i odpowiadający współczesnym potrzebom rynku pracy. Studenci kierunku Ekonomia kształcą się przy wykorzystaniu programów finansowo-księgowych

Gospodarowanie nieruchomościami

Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędne do obsługi szeroko rozumianych uczestników rynku nieruchomości. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia analiz i prognoz dotyczących rynku nieruchomości, do obrotu i zarządzania nieruchomościami. Potrafią oceniać opłacalność inwestycji na rynku nieruchomości, doradzać w zakresie sprzedaży, zakupu i wyceny nieruchomości. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach deweloperskich, instytucjach zarządzających nieruchomościami, w bankach i instytucjach finansujących rynek nieruchomości czy też w instytucjach samorządowych gospodarujących nieruchomościami.

 

Gospodarka finansowa

Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, niezbędne do efektywnej pracy w instytucjach zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach wymagających pogłębionej znajomości informacji z zakresu gospodarki finansowej, w szczególności w działach księgowości. Posiadają umiejętności rachunkowości, analizy finansowej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, umożliwiające im odnalezienie się na współczesnym rynku pracy.

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
(JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)

O kierunku:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – specjalność umożliwia zdobycie kwalifikacji nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia nowoczesnej i efektywnej edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest wyposażony w teoretyczną i praktyczną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. Potrafi planować i organizować proces dydaktyczno-wychowawczy w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej, diagnozować i wspierać ucznia /dziecko w jego rozwoju. Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz klasach początkowych w różnych typach szkół publicznych i niepublicznych

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

STUDIA MAGISTERSKIE - Uzupełniające

PEDAGOGIKA

Specjalności:

-Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z GERONTOLOGIĄ SPOŁECZNĄ

O kierunku:

Pedagogika studia II stopnia (profil praktyczny) mają charakter humanistyczny. W programie studiów jest wiele przedmiotów filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych, dzięki czemu studenci zdobywają wielostronną wiedzę o rozwoju człowieka, życiu społecznym oraz ludzkich, życiowych problemach. Stają się intelektualnie, emocjonalnie i moralnie otwarci na każdego człowieka. Kształcenie w zakresie przedmiotów pedagogicznych przynosi studiującym kompetencje do działalności praktycznej w różnych dziedzinach.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

Absolwenci tej specjalności znają problematykę pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej. Mają kompetencje w zakresie diagnozowania działań resocjalizacyjnych, profilaktyki i opieki. Są przygotowani do pracy na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących nieprzystosowanie społeczne i potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego oraz resocjalizacyjnego.

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
z gerontologią społeczną

Absolwent posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej, jest przygotowany do sprawowania różnych form opieki i wychowania, w różnych okresach życia człowieka, w tym do specjalistycznej pracy z seniorami w placówkach ukierunkowanych na pracę z osobami starszymi: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, klubach seniorów, placówkach kulturalnych przeznaczonych dla seniorów, w instytucjach samorządowych i pozarządowych. Jest przygotowany do pracy jako, pedagog środowiskowy, domu dziecka, zakładu wychowawczego, pogotowia opiekuńczego, ogniska wychowawczego, ośrodka pomocy dziecku i rodzinie, świetlicy, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, w organizacjach pozarządowych i administracji oświatowo-wychowawczej oraz, po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich, do pracy pedagoga szkolnego i wychowawcy internatu.

Zajęcia co dwa tygodnie, w sobotę i niedzielę.

Studia podyplomowe

Kliknij, aby rozwinąć szczegółowe informacje

Administracja samorządowa

Czas trwania – 3 semestry

Liczba godzin – 375

Studia podyplomowe adresowane są do:

– osób które ukończyły stacjonarne lub niestacjonarne studia I stopnia, którzy uzyskali tytuł licencjata lub inżyniera; 
– oraz do absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwentów stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich).

Studia dedykowane są zarówno nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy po ich ukończeniu będą pełnić rolę nauczyciela-bibliotekarza,

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa z informacją naukową jest wyposażenie słuchaczy
w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje z zakresu bibliotekoznawstwa. Program studiów opracowano w oparciu na  nowoczesne technologie informacyjne, ale także na aspekty praktyczne związane z metodyką pracy bibliotekarza. Słuchacze uzyskają wiedzę dotyczącą właściwej organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych, sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji, a ponadto poznają metody pracy
z czytelnikami i użytkownikami informacji.

Czas trwania –                  3 semestry 

Łączna liczba godzin:      360, 90 ECTS

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;
Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia
Program studiów oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu ,,Terapii pedagogicznej”.
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych

Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyswaja wiedzę na temat rozwoju zaburzeń rozwojowych dziecka, a także poznaje możliwości profilaktyki. Dodatkowo uzyskuje praktyczne prygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Ma podstawową wiedzę na temat miejsca terapii pedagogicznej w systemie nauk oraz powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu terapii pedagogicznej, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich wieloaspektowego uwarunkowania.
 • Zna prawidłowości rozwoju dziecka oraz różne rodzaje zaburzeń tego rozwoju.
 • Zna mechanizmy leżące u podłoża deficytów rozwojowych oraz sposoby ich wyrównywania.
 • Zna metody diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Ma wiedzę dotyczącą teoretycznych podstaw oraz zasad prowadzenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej i terapeutycznej oraz zasad konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych.
 • Zna metody postępowania terapeutycznego z dzieckiem i jego rodziną.

Umiejętności:

 • Potrafi diagnozować deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków.
 • Potrafi planować pracę terapeutyczną oraz dokonywać ewaluacji jej efektów.
 • Potrafi dobierać i stosować metody terapeutyczne stosownie do zaburzenia i dysfunkcji rozwojowych.
 • Potrafi współpracować z rodziną dziecka i innymi specjalistami w procesie jego terapii.

Kompetencje społeczne:

 • Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych, w tym oddziaływań terapeutycznych w różnych środowiskach wychowawczych.
 • Jest przygotowany do podejmowania działań terapeutycznych wobec dzieci z różnymi problemami rozwojowymi.
 • Jest gotowy do współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, w tym środowiskiem rodzinnym dziecka wspierającymi jego rozwój.

Typ studiów

Studia kwalifikacyjne

Absolwent tych studiów będzie profesjonalnie przygotowany do wykonywania zawodu doradcy zawodowego i personalnego w szkole i w szeroko rozumianym środowisku społecznym.

Język prowadzonych studiów podyplomowych

Studia prowadzone w całości w języku polskim.

Imię i nazwisko kierownika studiów

(wraz z aktualnym adresem e-mail oraz telefonem)

Informacje o studiach

Niepubliczne Centrum Edukacji Limanowa

pn. – pt. w godz 8:00 – 15:00

sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

Kandydaci na studia proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

– podanie do rektora uczelni i karta ewidencyjna na odpowiednim druku;

– dyplom(y) ukończenia studiów wyższych (kopia);

– kserokopia dowodu osobistego;

Terminy zajęć (po zakończeniu naboru).

Ogólne cele kształcenia

Do najważniejszych celów kształcenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i personalne”, należy przekazanie studentom najistotniejszej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do profesjonalnej pracy doradczej w szkole, innych instytucjach i w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Te wiadomości, umiejętności i kompetencje, słuchacze studiów zdobędą m.in. w teoretycznych i praktycznych obszarach pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych i zawodoznawczych.

Najważniejsze ogólne cele kształcenia to:

– zrozumienie istoty poradnictwa zawodowego i umiejętność jej uświadamiania innym;

– usprawnienie i udoskonalenie konstruktywnej interakcji, zarówno z uczniami w szkołach, ich rodzicami, jak i dorosłymi w każdym wieku;

– zrozumienie najistotniejszych, dla różnorodnych zawodów, problemów, zagadnień i dylematów etycznych;

– udoskonalenie najważniejszych umiejętności praktycznych w zakresie doradztwa zawodowego;

– wypracowanie indywidualnych umiejętności doradczych;

– ukształtowanie umiejętności konstruktywnej pracy z grupą i rozumienia specyfiki zachowań grupowych;

– uwewnętrznienie zasad rozwoju zawodowego i psychologii wyboru optymalnej drogi zawodowej i życiowej;

– udoskonalenie  umiejętności związanych z procedurami pomiaru i oceny wyników prowadzonych badań w zakresie doradztwa zawodowego oraz opracowywania zawodowej ekspertyzy doradczej;

– permanentne, transgresyjne, pogłębianie własnego rozwoju zawodowego i osobistego;

– rozwinięcie wiadomości, umiejętności, sprawności i kompetencji, pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli;

– zdobycie najważniejszych umiejętności coachingowych w zakresie rozwoju kompetencji osobistych.

Wymagania wstępne:

Studia adresowane są do osób po studiach licencjackich i magisterskich, posiadających uprawnienia pedagogiczne, chcących zdobyć profesjonalne kwalifikacje do prowadzenia skutecznego doradztwa zawodowego i personalnego w szkołach, innych instytucjach państwowych i niepaństwowych oraz  w szeroko  rozumianym środowisku społecznym.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów wyposażony będzie w różnorodne kompetencje osobiste i merytoryczne w zakresie porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomego planowania kariery zawodowej i ścieżki życiowej. Będzie też posiadał praktyczne umiejętności w zakresie posługiwania się warsztatem metodycznym i diagnostycznym oraz praktyczne kompetencje w zakresie: poradnictwa zawodowego i personalnego dla osób bezrobotnych. Otrzyma także przygotowanie do pracy na stanowisku doradcy zawodowego w sprawach dotyczących młodzieży, osób dorosłych i w podeszłym wieku, w różnego rodzaju ośrodkach i instytucjach społecznych.

Absolwent Podyplomowych studiów „Doradztwo zawodowe i personalne” będzie przygotowany m.in. do:

– współpracy z osobami oczekującymi wsparcia społecznego w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego, w różnego rodzaju instytucjach państwowych i niepaństwowych, m.in. w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia, w ośrodkach wsparcia społecznego, a także w szeroko rozumianym środowisku społecznym;

– samodzielnego tworzenia i weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki poradniczej;

– kierowania rozwojem zawodowym i personalnym powierzonych mu podmiotów;

– konstruktywnej i komunikatywnej relacji z innymi ludźmi, nie tylko w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego,  ale także szeroko rozumianego poradnictwa życiowego;

– prowadzenia działań profilaktycznych, mających na celu zapobieganie bezrobociu i większym problemom życiowym, przez świadczenie usług w ramach profesjonalnego poradnictwa zawodowego i personalnego;

– wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o zdiagnozowane predyspozycje osobowościowe oraz w oparciu o dotychczasowe ścieżki edukacji zawodowej jednostek zwracających się o pomoc;

– przygotowania osób poszukujących pracy do tworzenia własnego wizerunku (prezentacji i autoprezentacji);

– efektywnego poruszania się po rynku pracy, dzięki znajomości technik aktywnego jej poszukiwania, a także dzięki znajomości najważniejszych reguł przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Absolwenci będą mogli podejmować pracę m.in. w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w szkołach, powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy, Centrach Pomocy Rodzinie, zespołach orzekających o stopniu niepełnosprawności, klubach pracy, organizacjach i instytucjach prowadzących państwowe i prywatne pośrednictwo pracy, zakładach pracy, studenckich Biurach Karier, agencjach doradztwa zawodowego i Ochotniczych Hufcach Pracy.

Czas trwania –                   2 semestry 

Łączna liczba godzin –     215

Typ studiów                       Studia podyplomowe doskonalące

Ogólne cele kształcenia

Studia podyplomowe – doskonalące w swym programie obejmują elementy geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji, organizacji opieki długoterminowej i pedagogiki.

Mają one na celu przygotowanie pielęgniarek, pedagogów, lekarzy do sprawowania kompleksowej opieki nad osobą starszą borykającą się ze schorzeniami charakterystycznymi dla wieku podeszłego oraz wspierania i edukowania jej rodziny, czy opiekunów.


Studia adresowane są do osób:

Studia przeznaczone są dla pielęgniarek, lekarzy, pedagogów, absolwentów zdrowia publicznego.

Zatem uczestnikami studiów podyplomowych mogą być:

1. Lekarze

2. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia – zatrudnione w ochronie zdrowia.

3. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia przygotowujący się do prowadzenia placówek opieki długoterminowej.

4. Osoby zainteresowane problematyką geriatrii oraz opieki długoterminowej.

Sylwetka absolwenta

Słuchacz dysponował będzie interdyscyplinarną wiedzą na temat aspektów starzenia człowieka w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie posiadał wiedzę z zakresu podstawowych zagrożenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego oraz potrzeb opiekuńczych wynikających z podeszłego wieku wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia/zaopatrywania.

Czas trwania –                   3 semestry

Łączna liczba godzin:      365, 90 ECTS

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk pedagogicznych i nauk o kulturze fizycznej, aby rozumieć i umiejętnie stymulować procesy rozwoju motorycznego dziecka z wykorzystaniem środków dostępnych w zakresie gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca na etapie edukacji elementarnej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami psycho-społecznymi na osobowość dziecka w celu przygotowania go do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej na kolejnych etapach edukacji. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia roli przyszłego lidera i kreatora aktywności fizycznej w przedszkolu i w szkole, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji sprawności gimnastyczno-tanecznych służących zdrowiu, korekcji postawy ciała i wspomaganiu prawidłowego rozwoju.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • Posiada ugruntowaną wiedzę o procesach zachodzących w organizmie dziecka pod wpływem oddziaływania środkami ruchowymi i ukierunkowaną aktywnością ruchową;
 • Posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu dziecka oraz z zakresu biologicznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju psychomotorycznego dziecka do 10-ego roku życia;
 • Posiada wiedzę na temat diagnozowania i planowania form aktywności ruchowej dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka w wieku do 10 lat;
 • Ma wiedzę na temat możliwości wykorzystania prakseologicznych ogniw procesu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w działaniu praktycznym;
 • Zna i rozumie metody, formy i zasady nauczania czynności ruchowych wybranych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych form aktywności ruchowej dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka;
 • Posiada ugruntowaną wiedzę na temat pozytywnych i negatywnych skutków aktywności fizycznej oraz potrzeby korekcji postawy ciała u dzieci;
 • Zna i rozumie zagrożenia zdrowotne spowodowane nieprawidłowym odżywianiem, brakiem aktywności fizycznej i stosowaniem używek;
 • Zna fachowe nazewnictwo i terminologię związaną z gimnastyką podstawową, gimnastyką korekcyjną, rytmiką i tańcem.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi prawidłowo zademonstrować poszczególne elementy techniki wybranych form aktywności ruchowych oraz przeprowadzić specjalistyczną rozgrzewkę w zakresie edukacji elementarnej;
 • Posiada umiejętności bezpiecznego wykorzystania przyborów i przyrządów do realizacji zadań ruchowych;
 • Potrafi komunikować się z jednostką i z grupą w zakresie przygotowania i realizacji wybranych form aktywności ruchowych;
 • Potrafi zidentyfikować problemy rozwojowe w zakresie prawidłowej postawy ciała, budowy somatycznej i sprawności motorycznej u dzieci w wieku 3-10 lat;
 • Ma umiejętności niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka;
 • Potrafi prawidłowo dobierać i realizować działania profilaktyczne i terapeutyczne w zależności od indywidualnych potrzeb i poziomu sprawności dzieci;
 • Potrafi identyfikować i korygować u innych błędy praktyczne pojawiające się przy wykonywaniu specjalistycznych czynności ruchowych a także oddziaływać profilaktycznie na aparat ruchu dziecka;
 • Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu reakcji organizmu dziecka na wysiłek fizyczny w działaniu praktycznym;
 • Potrafi odnaleźć potrzebne informacje, w umiejętny sposób korzystać z dostępnych źródeł wiedzy fachowej i prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Dostrzega potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności;
 • Okazuje szacunek wobec ucznia, wychowanka, różnych grup społecznych oraz troskę o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny;
 • Potrafi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi oraz pracować w zespole, przyjmując rolę lidera;
 • Potrafi odpowiednio określić i dobrać formy i metody nauczania ruchu uwzględniając potrzeby rozwojowe dziecka;
 • Potrafi rozwiązywać problemy związane z realizacją zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Potrafi stosować zasady BHP dotyczące organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, tańca oraz zabaw i gier ruchowych w edukacji elementarnej;
 • Promuje zdrowy styl życia i całożyciową aktywność fizyczną.

Czas trwania –                   3 semestry
Łączna liczba godzin:      440 (+60 godzin praktyk)

Studia adresowane są do osób:

 • pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400)  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, jak również  Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 roku zmieniające w/w rozporządzenie.
 • posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogicznym, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:
w zakresie wiedzy:

 • Zna podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego.
 • Zna przedszkole oraz szkołę podstawową jako środowiska wychowawcze oraz zna występujące w nich procesy edukacyjne jako zadania instytucjonalne i nauczycielskie.
 • Ma elementarną wiedzę o dydaktyce ogólnej oraz wiedzę przedmiotową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także zna stosowane środki dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników i środków multimedialnych.
 • Ma elementarną wiedzę w zakresie technik informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, stosowania programów multimedialnych, w tym tablic interaktywnych.
 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się

w zakresie umiejętności:

 • Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań przedszkola i szkoły w zakresie pierwszego szczebla edukacji, a w tym do samodzielnego dostosowywania programów do pracy z dziećmi oraz do zmian zachodzących w rzeczywistości edukacyjnej.
 • Potrafi realizować programy ministerialne i inne specjalistyczne programy nauczania języków obcych.
 • Potrafi układać i oceniać programy autorskie – także programy kursów pozaszkolnych
 • Potrafi korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych pomocy naukowych w nauczaniu języka angielskiego.
 • Posiada umiejętność wyszukiwania i oceniania materiałów do nauczania języków obcych.
 • Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania (edukacji), posiada umiejętności pracy z grupą dzieci (klasą), umie indywidualizować zadania i dostosowywać działania edukacyjne do potrzeb dzieci.
 • Ma umiejętności uczenia się, tworzenia i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków edukacji.
 • Potrafi dobierać, oceniać pod względem przydatności i wykorzystywać materiały, środki i metody edukacji w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) oraz wykorzystywać w procesie edukacji nowoczesne technologie, umie wykorzystywać scenariusze zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach.

w zakresie kompetencji społecznych:

 • Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we własnej pracy.
 • Posiada refleksje na tematy etyczne i świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka.
 • Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy instytucji.
 • Ma świadomość troski o prawa dziecka oraz istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania dzieci
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela

UWAGA: program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zdanie tego egzaminu leży po stronie słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów.

Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Czas trwania –                   4 semestry 

Łączna liczba godzin:      616

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne

Cel:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Tematyka zajęć:

 • Wstęp do logopedii
 • Biomedyczne podstawy logopedii
 • Psychologiczne podstawy logopedii
 • Ontolingwistyka
 • Elementy neuropsychologii
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego
 • Wiedza o języku polskim dla logopedów
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dyslalia, alalia
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dysleksja
 • Podstawy foniatrii dla logopedów
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego
 • Psychologia rozwojowa
 • Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dyzartria/anartria
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych
 • Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm
 • Wczesna interwencja logopedycznaNeuropsychologia i neurologia dziecięca
 • Elementy ortodoncji
 • Elementy audiologii dla logopedów
 • Dykcja z emisją głosu
 • Pedagogika specjalna
 • Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych
 • Terapia logopedyczna osób starszych – strategie postępowania
 • Zaburzenia komunikacji językowej – niedosłuch
 • Zaburzenia komunikacji językowej – afazja
 • Informatyka dla logopedów
 • Seminarium – projekt dyplomowy

Kadra dydaktyczna:

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii. Wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców to specjaliści związani ze środowiskiem naukowym Katedry Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz członkowie Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.

Czas trwania –                   3 semestry 

Łączna liczba godzin:      365

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom lub świadectwo ukończenia studiów logopedycznych (magisterskich, licencjackich lub podyplomowych)

Ogólne cele kształcenia:

 • Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedy.
 • Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania oraz prowadzenia terapii w zakresie zaburzeń komunikacji językowej o podłożu neurologicznym.
 • Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do profesjonalnych działań neurologopedycznych.
 • Uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji: do wykonywania zawodu neurologopedy (wpis na świadectwie ukończenia studiów).

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada:

Wiedzę dotyczącą:

 • zna neurologiczne i psycholingwistyczne uwarunkowania wypowiedzi językowej i potrafi je opisać, ma poszerzoną wiedzę z zakresu mózgowej organizacji funkcji językowych oraz psychologicznych i kognitywnych podstaw rozumienia i produkcji mowy;
 • ma podstawową wiedzę o zakresie i miejscu neurologopedii jako specjalności logopedycznej w obszarach różnych nauk, zna podstawową terminologię z dziedziny neurologopedii;
 • posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat zaburzeń mowy pochodzenia korowego, podkorowego i psychogennego;
 • ma wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw neurologopedii, a także z psychiatrii ogólnej i dziecięcej, gerontologopedii i farmakoterapii;
 • zna charakterystyczne cechy wypowiedzi patologicznych, potrafi je analizować i opisywać;
 • posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowanych neurologicznie zaburzeń komunikacji językowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mowy pochodzenia korowego u dzieci, oligofazji, niepłynności mówienia, afazji i pragnozji oraz dyzartrii;
 • zna medyczne, psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • zna metodykę postępowania neurologopedycznego z uwzględnieniem neuroobrazowania, farmakoterapii i alternatywnych metod komunikacji.

Umiejętności:

 • rozpoznaje, różnicuje i diagnozuje zaburzenia komunikacji językowej o proweniencji korowej, podkorowej i psychogennej;
 • potrafi przeprowadzić diagnozę neurologopedyczną dzieci i osób dorosłych. Potrafi opracować program efektywnej terapii neurologopedycznej i skutecznie ją poprowadzić, modyfikując swoje działania adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta;
 • posiada umiejętność analizowania wyników specjalistycznych badań neurologicznych, psychologicznych i psychiatrycznych oraz organizowania współpracy z innymi specjalistami zajmującymi się pacjentem z zaburzeniami mowy. Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu logopedii, medycyny, psychologii, językoznawstwa i pedagogiki;
 • potrafi współpracować z osobami z najbliższego otoczenia pacjenta (rodzina, opiekunowie);
 • umie ocenić przydatność i odpowiednio wykorzystać alternatywne metody komunikacji w terapii neurologopedycznej;
 • posiada zdolność uzasadniania podejmowanych działań terapeutycznych.

 

Kompetencje społeczne:

 • ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zgodnie z określonymi etapami rozwoju zawodowego;
 • dostrzega sens, wartość i potrzebę podejmowania skutecznych działań neurologopedycznych; nie obawia się podejmowania wyzwań zawodowych;
 • ma poczucie odpowiedzialności zawodowej; dostrzega etyczne konteksty praktyki neurologopedycznej;
 • pozytywne nastawienie do praktykowanej dyscypliny łączy z krytycznym myśleniem o własnych decyzjach i osiągnięciach;

przejawia troskę o sposób traktowania swoich pacjentów i ich rodzin, jest otwarty na komunikację ze środowiskiem współpracowników, pacjentów i ich najbliższego otoczenia.

Czas trwania –                   3 semestry (kwalifikacyjne)

Łączna liczba godzin:      360

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:

posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi

Ogólne cele kształcenia:

Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych;
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń;
 • wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno- kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw;
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących;
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju;
 • struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;
 • metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych).

UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji;
 • potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych;
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków;
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej;
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi;
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej;
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym);
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie;
 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce;
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych);
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela;
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze).

Czas trwania –                   2 semestry
Łączna liczba godzin:      320

Typ studiów                       Studia podyplomowe doskonalące

Cele studiów – sylwetka absolwenta

 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących się do zarządzania w ochronie zdrowia kładąc nacisk na:
  • zapoznanie słuchaczy z prawnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia w Polsce,
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób kierujących różnymi szczeblami ochrony zdrowia,
  • przygotowanie absolwentów wyższych uczelni do efektywnego startu zawodowego w ochronie zdrowia.

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania (strategii, struktur, biznes planu, kontroli jakości, kierowania ludźmi, negocjacji itd.) oraz zarządzania finansowego (rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza finansowa), marketingu, prawa, przydatnych do zarządzania różnymi organizacjami systemu ochrony zdrowia. Absolwent charakteryzuje się znajomością i umiejętnością:

 • interpretowania problemów ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych i prawnych, odnoszących się do ochrony zdrowia,
 • absolwenci uzupełniają również swoją wiedzę i kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczej w strukturach ochrony zdrowia.

Treść studiów

 • Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Są one odpowiedzią na reformy oraz intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.

Kwalifikacje słuchaczy
Studia adresowane są do osób:

 • posiadających studia wyższe (licencjackie/zawodowe, magisterskie, lekarskie)

Program studiów obejmuje:

 • Systemy ochrony zdrowia w krajach unii Europejskiej
 • Rynek usług medycznych
 • Biznes plan w opiece zdrowotnej
 • Organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej
 • Negocjacje i mediacje
 • Zarządzanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej
 • Prawo pracy w zakładach opieki zdrowotnej
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Środowiskowe zagrożenia zdrowia
 • Podstawy bioetyki
 • Zarządzanie i techniki menedżerskie
 • Organizacja opieki długoterminowej
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe
 • Technologie informatyczne w ochronie zdrowia

Programy profilaktyczne w ochronie zdrowia

Nazwa Studiów – Pedagog szkolny ( studia przygotowujące do pracy w charakterze pedagoga szkolnego- specjalistyczne)

Czas trwania – 3 semestry

Łączna liczba godzin- 360 h

Praktyka – 60 h

Studia adresowane są do osób:

Posiadających dyplom ukończenia  studiów wyższych ( zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.

Ogólne cele kształcenia:

 • Doskonalenie umiejętności diagnozy i poradnictwa oraz doradztwa dziecku, jego rodzinie oraz nauczycielowi
 • Zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na udzielenie fachowej pomocy oraz wsparcia nauczycielom, dzieciom i młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Sylwetka absolwenta

Kształcenie w zakresie studiów podyplomowych – pedagog szkolny ma przygotować pedagoga jako człowieka, który pracuje z dzieckiem, młodzieżą, osobą dorosłą i starszą. Ujmuje on jednostkę i jej problemy w sposób holistyczny. Potrafi diagnozować oraz umiejętnie reagować na wszelkie zjawiska związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią. Prawidłowo planuje oddziaływania opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne w celu realizacji potrzeb ponadpodmiotowych.

Absolwenci studiów podyplomowych  Pedagog szkolny są przygotowani do pracy w szkołach, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem, całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego, bursy, internaty jako wychowawcy.  Jednocześnie są przygotowani do  prowadzenia działań terapeutycznych (kompensacyjnych) oraz profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania.

Czas trwania –                   3 semestry 

Łączna liczba godzin:      360

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. 
Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka)
Ogólne cele kształcenia

 • W wyniku kształcenia na podyplomowych studiach pedagogika opiekuńczo-wychowawcza student posiądzie podstawy merytoryczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aspektów psychologicznych, prawnych, z wybranymi aspektami terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej, a także kompetencje metodyczne działalności opiekuńczo-wychowawczej (dydaktyczne nauczyciela – wychowawcy, pedagoga), w tym także podstawy medialnych programów edukacyjnych oraz pozna głównie w ramach 150 godzinnej praktyki pedagogicznej w placówce opiekuńczo-wychowawczej praktyczne ich odniesienia w rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej i samodzielnie, świadomie będzie potrafił realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze, w tym twórcze, metodami aktywizującymi spotkania – zajęcia z wychowankami, podopiecznymi różnych placówek.
 • Będzie on także świadomy rozwoju własnego, szeroko rozumianego warsztatu pracy opiekuńczo-wychowawczej, w tym także zagrożeń, m.in. wypalenia zawodowego, a tym samym będzie przygotowany do zapobiegania temu zjawisku.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza:

 • Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania- uczenia się.
 • Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej – opiekuńczo-wychowawczą, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów.
 • Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

Kompetencje społeczne:

 • Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności.
 • Jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela..

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych

Nazwa studiów podyplomowych:

Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne

Typ studiów:

Studia podyplomowe doskonalące

Czas trwania studiów:

2 semestry

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych:

220

Wydział prowadzący studia podyplomowe:

Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia:

Obszar nauk medycznych, obszar nauk o zdrowiu

Kierunek studiów prowadzony przez WSBiP związany z obszarem kształcenia:

Zdrowie publiczne

Język prowadzonych studiów podyplomowych:

Język polski 

Łączna liczba punktów ECTS:

60

Wymagania wstępne:

Kandydat studiów podyplomowych to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub inżyniera; absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia; absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów jednolitych (5-letnich).

Ogólne cele kształcenia:

Nadrzędnym celem studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe           i Dietetyczne” jest wykształcenie specjalistów potrafiących profesjonalnie udzielić porady dietetyczno-żywieniowej, jak również prowadzić usługi żywieniowe i dietetyczne.

Szczegółowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli dietetyków, edukatorów żywieniowych oraz specjalistów ds. żywienia człowieka w poradniach żywieniowych, poradniach medycznych jak również w jednostkach żywienia zbiorowego.

Ponad to celem studiów jest zapewnienie potrzeb rynku pracy związanych                        ze zmieniającymi się potrzebami klientów usług w zakresie szeroko rozumianego zdrowia i stylu życia, jak również wparcie poradni lekarskich w zakresie leczenia chorób wewnętrznych i metabolicznych.

Limit przyjęć:

do 40 osób (według kolejności zgłoszeń)

Sylwetka absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych w zakresie: „Poradnictwo Żywieniowe i Zdrowotne” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę w zakresie żywienia i dietetyki, jak również będzie potrafił udzielać porad zgodnie z zasadami edukacji i związanymi z nią kompetencjami społecznymi. Absolwent po ukończeniu studiów będzie potrafił ocenić stan zdrowia klienta/pacjenta, stan odżywienia, dokonać założeń żywieniowych i dietetycznych, zaplanować sposób żywienia lub dietę, przeprowadzić edukację żywieniową, ułożyć jadłospis/dietę, dokonać ocenę skuteczności przeprowadzonej edukacji i sposobu żywienia i wdrożyć działania korygujące w procesie edukacji żywieniowej i dietoterapii. Absolwent będzie przygotowany do pracy w poradniach żywieniowych i dietetycznych, zarówno dla osób zdrowych, w odmiennym stanie fizjologicznym jak również dla osób chorych; w poradniach lekarskich w ramach edukacji żywieniowej i dietoterapii schorzeń, ze szczególnym uwzględnieniem poradni diabetologicznych i metabolicznych; w zakładach żywienia zborowego w charakterze dietetyka; w klubach fitness w charakterze dietetyka/edukatora żywieniowego. Absolwent studiów będzie mógł zajmować stanowisko edukatora/trenera w ośrodkach zajmujących się edukacją zdrowotną.

Czas trwania –                   3 semestry 

Łączna liczba godzin:      370

Typ studiów                       Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) które pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania w szkołach (poza nauczaniem początkowym i specjalnym) i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent Podyplomowego Studium Przygotowania Pedagogicznego będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W związku z tym będzie posiadać przygotowanie w zakresie:

 • wybranych specjalności nauczycielskich tak, aby w sposób kompetentny przekazywać nabytą wiedzę oraz samodzielnie ją pogłębiać i aktualizować, a także integrować ją z innymi dziedzinami wiedzy;
 • psychologii i pedagogiki tak, aby pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze, wspierać wszechstronny rozwój uczniów, indywidualizować proces nauczania, zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów, organizować życie społeczne na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego, współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną;
 • dydaktyki przedmiotowej tak, aby skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych, a także badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę;
 • technologii informacyjnej, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

WIEDZA

 • Zna prawidłowości dotyczące rozwoju biologicznego, psychologicznego oraz społecznego człowieka
 • Zna założenia dotyczące funkcjonowania i specyfiki organizacyjnej placówek, do pracy w których absolwent uzyskuje kwalifikacje
 • Zna filozoficzne, społeczno- kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i medyczne podstawy i uwarunkowania wychowania oraz procesu przyswajania wiedzy, umiejętności, a tak że rozwoju człowieka
 • Ma wiedzę na temat procesów komunikacji
 • Ma podstawową wiedzę przedmiotową z zakresu wybranej specjalności oraz wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zna możliwości wykorzystania komputerów i środków masowego przekazu w pracy zawodowej
 • Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej oraz zna podstawy diagnozy

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi przy analizowaniu interpretowaniu ludzkich zachowań, diagnozowaniu i prognozowaniu sytuacji oraz określaniu działań praktycznych w zakresie problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych
 • Posiada umiejętność wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej na temat określonych zagadnień z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i języka specjalistycznego.
 • Potrafi dokonywać diagnozy pedagogicznej i tworzyć programy oddziaływań przeznaczonych dla wychowanków i (lub) uczniów o specjalnych potrzebach, w tym edukacyjnych.
 • Umie planować, organizować i prowadzić proces wychowawczy i edukacyjny.
 • Umie tworzyć własny warsztat metodyczny.
 • Potrafi organizować działania grupy.
 • Umie samodzielnie się uczyć, pogłębiać, aktualizować i integrować z innymi dziedzinami wiedzy nabytymi podczas studiów: wiedzę pedagogiczną i przedmiotową oraz wykorzystywać ją do realizacji własnego rozwoju zawodowego.
 • Dostrzega i analizuje dylematy etyczne posługując się wiedzą na temat obowiązujących zasad i norm etycznych
 • Potrafi dokonać krytycznej analizy własnych działań i określić obszary wymagające modyfikacji

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Rozumie i docenia rolę i znaczenie nauk pedagogicznych w funkcjo-nowaniu społeczeństwa
 • Jest gotowy do podejmowania działań pedagogicznych w różnych środowiskach społecznych
 • Rozumie konieczność stosowania w pracy zawodowej norm prawnych i etycznych
 • Umie pracować w grupie i nią kierować
 • Potrafi współpracować z innymi nauczycielami, pracownikami, rodzica- mi i środowiskiem lokalnym

Czas trwania – 3 semestry

Łączna liczba godzin – 390 godz. 90 ECTS

Typ studiów – studia podyplomowe kwalifikacyjne

Cel
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu. Absolwenci poszerzą także kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w oddziałach integracyjnych. Program studiów ukierunkowany jest na rozwijanie kompetencji koniecznych do projektowania i realizacji zadań związanych z opieką, wychowaniem, wspieraniem rozwoju i pomocą zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i ich rodzin.

Korzyści
Studia z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem  to połączenie teorii z praktyką. Zajęcia prowadzą zarówno teoretycy, jak i osoby pracujące w instytucjach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Słuchacze mają okazję nie tylko poznać teoretyczne aspekty warunkujące efektywność pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także rozwinąć swoje kompetencje konieczne w pracy nauczyciela w oddziale specjalnym, integracyjnym
i ogólnodostępnym.   

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Słuchacz zdobędzie umiejętność:

 • diagnozowania psychopedagogicznego uczniów z autyzmem oraz poznania specyfiki pracy z nimi
 • planowania efektywnego sposobu pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów z uwzględnieniem współczesnej koncepcji pracy z niepełnosprawnymi.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, dają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 2013, poz. 532), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.2015,poz.1115) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2013 poz. 1257 )

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  w grupach przedszkolnych, klasach szkolnych (w tym integracyjnych), innych placówkach posiadających te zajęcia w swojej ofercie programowej oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

czas trwania – 3 semestry

zasady naboru

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi muszą mieć ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim: nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

Czas trwania –                     3 semestry 

Łączna liczba godzin:          360

Typ studiów                         Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencję i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej i arteterapii, które pozwolą na ich wykorzystanie w pracy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży w instytucjach: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice terapeutyczne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, przedszkola, klasy integracyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Studia adresowane są do osób:

które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie w zakresie pedagogiki
posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończonych studiów nie nauczycielskich.
Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z arteterapią zdobywają teoretyczne podstawy wiedzy z terapii pedagogicznej i arteterapii;, nabywają praktyczne umiejętności jej zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego. 
Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia.

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

WIEDZA

 • Zdefiniuje elementarną terminologię używaną w terapii pedagogicznej; diagnoza, wspieranie rozwoju, reedukacja, kompensacja, jak również ma podstawową wiedzę na temat arteterapii przez sztuki plastyczne, jej szerokiego zastosowania w krajach wysoko rozwiniętych oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami i oddziaływaniami terapeutycznymi.
 • Prezentuje wiedzę o miejscu terapii pedagogicznej w systemie nauk. Scharakteryzuje terapię pedagogiczną, jako nurt poszukiwań teoretycznych i praktycznych.
 • Zna i rozumie podstawowe wiadomości na temat procesów psychologicznych, zaburzeń zachowania, rodzajów niepełnosprawności, zaburzeń emocjonalnych, a także specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz ich implikacje w arteterapii.
 • Charakteryzuje wybrane koncepcje człowieka wskazując na teoretyczne podstawy działalności terapeutycznej, jak również zna prawidłowości i uwarunkowania dotyczące zastosowania arteterapii 
 • w różnorodnych sytuacjach terapeutycznych.
 • Scharakteryzuje szczegółowo uwarunkowania rozwoju człowieka oraz jego procesu uczenia się; przedstawi znaczenie diagnozy w procesie wspierania rozwoju, korygowaniu zaburzonych funkcji i patologicznych zachowań dziecka.
 • Posiada wiedzę o przyczynach i skutkach zaburzeń więzi społecznej dla prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Posiada elementarną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podstawowych komponentów środowiska wychowawczego – rodziny, grupy rówieśniczej, szkoły oraz posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania arteterapii w środowisku szkolnym, do zapewnienia kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.
 • Posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego, oraz ich znaczenia w pracy terapeutycznej.
 • Przedstawia teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania dzieci, wskazując źródła niepowodzeń dydaktycznych i wychowawczych.
 • Posiada wiedzę dotyczącą teorii wychowania i nauczania, określając na ich podstawie istotę wspierania rozwoju człowieka.
 • Wyjaśnia znaczenie diagnozy rozwiniętej w przebiegu procesu terapii pedagogicznej oraz prezentuje relacje łączące terapię pedagogiczną z innymi dziedzinami humanistyki, medycyny.
 • Zna postulowane funkcje instytucji edukacyjnych angażujących się w działania profilaktyczne i terapeutyczne.
 • Charakteryzuje problemy rozwojowe dzieci i młodzieży, określając podmiot oddziaływań terapeutycznych.
 • Wyjaśnia istotę i znaczenie zasad i normo etycznych w praktyce terapeutycznej, a także charakteryzuje zasady i normy etyczne obowiązujące w pracy z dziećmi na terapii pedagogicznej.
 • Określa ścieżkę własnego rozwoju – prezentuje projekty budowania własnego warsztatu terapeutycznego.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat realizacji prac plastycznych, środków ekspresji i umiejętności warsztatowych.
 • Zna kwestie technologii stosowanych w danej dyscyplinie artystycznej w ujęciu całościowym, w celu tworzenia własnego warsztatu pracy aretetrapeuty.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Diagnozuje z wykorzystaniem technik badawczych zjawiska stanowiące uwarunkowania i objawy trudności rozwojowych.
 • Stosuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do analizowania i interpretowania zjawisk z zakresu terapii pedagogicznej oraz wykorzystuje poznaną wiedzę teoretyczną i umiejętności do stosowania arteterapii przez sztuki plastyczne w podstawowym zakresie oraz inne jej formy do pracy z różnorodnym odbiorcą o szerokim wachlarzu potrzeb.
 • Opracuje diagnozę pedagogiczną obejmującą jej wszystkie aspekty będące podstawą oddziaływań terapeutycznych, a także wykorzystuje swe umiejętności do analizowania zachowania oraz diagnozowania i prognozowania problemów ucznia i ustalania (przy współpracy z innymi specjalistami) zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także podejmuje działania arteterapeutyczne.
 • Samodzielnie prezentuje zagadnienia dotyczące problemów terapii pedagogicznej z wykorzystaniem z różnych źródeł, korzysta z nowoczesnych technologii (ICT).
 • Zdiagnozuje samodzielnie problemy dzieci które stanowiące bariery rozwojowe, stosując testy standaryzowane i techniki nauczycielskie.
 • Zaprezentuje własne poglądy dotyczące organizacji terapii pedagogicznej i arteterapii odwołując się do literatury przedmiotu.
 • Dostosuje formy wypowiedzi do możliwości dzieci, w kontaktach z nauczycielami i rodzicami posługuje się profesjonalnym i komunikatywnym językiem.
 • Samodzielnie prezentuje własne poglądy i opinie dotyczące procesu terapeutycznego, rozwiązuje konflikty budując sprzyjającą terapii atmosferę.
 • Poddaje analizie przydatność programów, metod i form pracy stosowanych w terapii pedagogicznej.
 • Organizując proces terapii pedagogicznej odwołuje się do standardów rozwojowych, stosuje adekwatne zasady, metody, nowoczesne technologie (ICT) oraz tworzy programy terapeutycznego oddziaływania przez sztuki plastyczne w środowisku innym niż szkolne.
 • Pracę terapeutyczną realizuje zgodnie z zasadą „Pomagam Tobie tak, abyś umiał pomóc sobie samemu”.
 • Potrafi w pracy terapeutycznej analizować problemy etyczne zgodnie z zasadą profesjonalizmu.
 • Wykorzystuje poznane techniki arteterapeutyczne, wiadomości i umiejętności z zakresu arteterapii do podejmowania działań mających na celu pomoc określonemu odbiorcy w zakresie arteterapii grupowej i indywidualnej.
 • Świadomie posługuje się narzędziami warsztatu artystycznego w wybranych obszarach plastycznych, w kontekście arteterapii.
 • Jest przygotowany do współdziałania i współpracy z innymi osobami w ramach artystycznych prac zespołowych o charakterze terapeutycznym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Posiada świadomość własnej wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej. Realnie ocenia swoje umiejętności zawodowe terapeuty.
 • W różnorodnych formach doskonali własny warsztat pracy. Jest gotowy podejmowania działań arteterapeutycznych w różnych środowiskach społecznych,
 • Wykorzystuje wiedzę pedagogiczną dla budowania i rozwoju prawidłowych więzi społecznych.Posiadaną wiedzę wykorzystuje dla projektowania współpracy z podstawowymi komponentami środowiska społecznego dziecka.
 • Jest przygotowany do podejmowania pracy terapeutycznej. Wytrwale i profesjonalnie angażuje się w realizację zadań terapeutycznych uwzględniając specyfikę środowiska dzieci i młodzieży. Jest gotowy do komunikowania się w grupie i rozwijania kompetencji komunikacyjnej u odbiorców swych oddziaływań arteterapeutycznych.
 • Przestrzega zasady etyki zawodowej realizują proces terapii pedagogicznej. Krytycznie i refleksyjnie odnosi się do celów i efektów własnej pracy.
 • W pracy terapeuty pedagogicznego poszukuje optymalnych, zgodnych rozwiązań w budowaniu warunków do rozwoju dzieci i młodzieży.
 • Koncentruje się na budowaniu i doskonaleniu grupy dzieci i młodzieży, uczestniczącej w terapii pedagogicznej z wykorzystanie arteterapii. Współpracuje ze specjalistami w dziedzinie, które dotyczy problemów rozwojowych dziecka.
 • Działania terapeutyczne projektuje i wykonuje stosując się do zasady „primum non nocere”. Kieruje się dobrem własnym i dzieci, których obejmuje – terapeutycznymi. Merytorycznie i metodycznie doskonali własny warsztat pracy. Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczego myślenia i twórczej pracy, przeciwdziałania lękom i stresom, kontrolowania własnych zachowań.

Czas trwania –                     3 semestry 

Łączna liczba godzin:          365

Typ studiów                         Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Ogólne cele kształcenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Studia adresowane są do osób:

 • posiadających wykształcenie co najmniej studia I stopnia (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;
 • posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta:
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach realizujących takie zadanie np. w:

 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • ośrodkach wczesnej interwencji
 • przedszkolach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • szkołach: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz masowych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistycznych
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rehabilitacyjnych
 • instytucjach niepublicznych takich jak :ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA
po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz:
WIEDZA

 • Zna miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, ma wiedzę na temat subdyscyplin pedagogiki specjalnej, w szczególności związanych z zagadnieniami wczesnej interwencji dziecka niepełnosprawnego.
 • Posiada podstawy wiedzy dydaktycznej niezbędnej dla wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, ma elementarną wiedzę o metodyce pracy pedagogicznej w aspekcie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zna uwarunkowania wsparcia i pracy z rodzinami dzieci niepełnosprawnych. 
 • Zna prawidłowości przebiegu rozwoju psychoruchowego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa jako podstawy do rozpoznawania symptomów rozwoju atypowego, opóźnionego i zaburzonego.
 • Ma wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju dzieci, konieczności dostrzegania i analizowania izolowanych symptomów na tle syndromów zaburzeń klinicznych ujętych w systemach klasyfikacji zaburzeń zdrowia fizycznego i psychicznego.
 • Ma wiedzę z zakresu promocji zdrowia i kształtowania postawy sprzyjającej psychoprofilaktyce.
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, organizacyjnych i praktyki wspomagania rozwoju małych dzieci w kontekście instytucjonalnym.
 • Ma wiedzę na temat programów wspomagania rozwoju dzieci z opóźnieniami i dysfunkcjami rozwojowymi ze względu na bieżącą wiedzę z podstaw genetyki, neurofizjologii, neurologopedii, psychiatrii dziecięcej, psychologii klinicznej i innych dyscyplin naukowych będących podstawą oferty publicznej i praktyki społecznej.
 • Posiada podstawową wiedzę na temat potrzeb rozwojowych, społecznych, edukacyjnych i możliwości rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, posiada wiedzę na temat regulacji prawnych wspierających rozwój dziecka i jego rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI

 • Potrafi dostosować działania do deficytów rozwojowych małego dziecka niepełnosprawnego, na podstawie wiedzy o zaburzeniach rozwojowych potrafi opracować indywidualne zadania edukacyjne, rehabilitacyjne oraz programy wsparcia dla małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
 • Posiada umiejętność poszukiwania twórczych metod pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością i ich rodzin z wykorzystaniem różnych źródeł i zasobów indywidualnych, społecznych, kulturowych. Konstruuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka z niepełnosprawnością.
 • Potrafi zastosować typowe metody, procedur y i dobre praktyki w realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej, rewalidacyjnej i rehabilitacyjnej w zależności od indywidualnych potrzeb małego dziecka.
 • Potrafi posługiwać się wiedzą psychologiczną w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, rozpoznaje różne przejawy zaburzeń rozwojowych, korzysta z diagnozy interdyscyplinarnej dla potrzeb nauczania, wychowania, rehabilitacji, rewalidacji i wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
 • Potrafi włączyć się w istniejące (lub stworzyć własne) projekty socjalne, programy terapeutyczne i profilaktyczne w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych jak i w środowisku otwartym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Ma świadomość ważności i zrozumienie pracy interdyscyplinarnej w procesie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i jego rodziny; wykazuje gotowość do uczestniczenia w pracach zespołów interdyscyplinarnych, w przygotowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, profilaktycznych w instytucjach jak i w środowisku otwartym ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego
 • Jest empatyczny. Charakteryzuje się postawą szacunku i zrozumienia wobec dzieci niepełnosprawnych, a także umiejętnością właściwego zachowania się wobec nich i ich rodzin. Cechuje się moralnym, opartym na zasadach etyki społecznej sposobie działania, inicjuje działania na rzecz małych dzieci.
 • Charakteryzuje się kreatywnością, twórczą postawą w poszukiwaniu rozwiązywania problemów w codziennej pracy z małymi dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością. Cechuje go otwartość w kontaktach interpersonalnych.

Czas trwania –                     3 semestry 

Łączna liczba godzin:          360

Typ studiów                         Studia podyplomowe kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich)

Ogólne cele kształcenia

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem
 • zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym;
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych;
 • przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym;
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym;
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej;
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową;
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

 

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

Wiedza

 • zna podstawowe teorie dotyczące organizacji i zarządzania oraz podstawowe funkcje kierownicze,
 • ma rozszerzona wiedzę na temat struktury systemu edukacji w Polsce oraz przechodzenie z jednego poziomu szkolnictwa na drugi – programowo wyższy,
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społeczne i istniejące pomiędzy nimi relacje w odniesieniu do instytucji oświatowych,
 • zna metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych właściwych dla organizowania i zarządzania oświatą, oraz procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania prawidłowości rządzących w oświacie,
 • posiada wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) dotyczących instytucji oświatowych oraz organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki oświatowe, 
 • posiada wiedzę o procesie zarządzania i kierowania rozwojem organizacji, 
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i zarządzania własnością intelektualną,

 

UMIEJĘTNOŚCI

 • interpretuje i wyjaśnia zjawiska edukacyjne, potrafi planować rozwój szkoły w wymiarze strategicznym i bieżącym; wdrażać, monitorować i oceniać efekty realizowanych zadań,
 • analizuje przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów edukacyjnych, stawia proste hipotezy badawcze i je weryfikuje,
 • prawidłowo organizuje proces dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczy w szkole lub placówce oświatowej,
 • diagnozuje, analizuje i nadzoruje jakość pracy szkoły oraz wprowadza zmiany służące doskonaleniu tej jakości,
 • kontroluje i ocenia podwładnych, prowadzi właściwą politykę kadrową i socjalną,
 • sprawnie i skutecznie zarządza finansami szkoły oraz realizuje zadania administracyjno-gospodarcze,
 • zapewnia przepływ informacji wewnętrznej oraz z otoczeniem szkoły,

Nazwa studiów                                                                Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Typ studiów                                                                      Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                              262 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                     Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                               Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                  Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:                                              Oferta studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy adresowana jest do osób, które już pracują w służbie bhp, jak również do tych, którzy zamierzają podjąć działalność w tym zawodzie. Wszyscy pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bądź “własnej” służby bhp bądź też powierzenia jej zadań specjalistom spoza zakładu pracy. 
Studia podyplomowe z zakresu bhp są aktualnie najpowszechniejszym sposobem zdobycia bezwzględnie wymaganych kwalifikacji zawodowych do wykonywania zadań służby bhp. Również przedsiębiorcy nie będący pracodawcami, a organizujący pracę osób fizycznych zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy, jak również osób prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, zostali zobowiązani do organizowania prac zgodnie z celami bhp, co znacznie poszerza zakres zapotrzebowania na specjalistów (choćby doradczo) w tym zakresie. Ukończenie studiów Podyplomowych BHP daje uczestnikom niezbędne uprawnienia zawodowe oraz, co najważniejsze faktyczne umiejętności do zajmowania się szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy” będą posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu bhp obejmującą prawne aspekty ochrony pracy, zagrożenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody ich ograniczania, analizę ryzyka zawodowego, elementy psychologii i socjologii pracy oraz wypadkoznawstwo. Absolwenci po ukończeniu zajęć powinni umieć:  oceniać przygotowanie pracowników do pracy, analizować ryzyko zawodowe, oceniać przebieg procesów produkcyjnych w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwent po ukończeniu zajęć będzie mógł się starać o pracę związaną z szeroko rozumianym obszarem bezpieczeństwa zawodowego.

Nazwa studiów                                                                Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość
w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Typ studiów                                                                      Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                              248 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                     Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                               Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                  Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:                                              Celem studiów jest przekazanie kompleksowej teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień rachunkowych oraz z tych dziedzin finansów, prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z rachunkowością (i bez znajomości których nie można prowadzić w sposób prawidłowy ksiąg rachunkowych oraz w sposób efektywny podejmować decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie), niezbędnych dla właściwego rozumienia, interpretowania i stosowania elementów z zakresu finansów przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych, prawa cywilnego i handlowego oraz rachunkowości zarządczej. Uczestnicy studiów przeanalizują w sposób całościowy zarówno od strony operacyjnej i strategicznej, zjawiska finansowe mające miejsce w firmie. Zrozumieją występujące w nich zależności i powiązania. Poprzez wiele ćwiczeń i gier decyzyjnych, nabędą umiejętność aktywnego wpływania na poprawę wyników własnych firmy.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów podyplomowych Ekonomia menedżerska, finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem zostaną zapoznani z wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości. Pozwoli im to na: nabycie i rozszerzenie wiedzy z finansów i rachunkowości jak również sprawozdawczości, nabycie umiejętności badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Jest przygotowany do pracy w charakterze analityka finansowego , osoby odpowiedzialnej za finanse i rachunkowość organizacji o charakterze gospodarczym i publicznym. Jest również przygotowany do pracy jako: księgowy, doradca podatkowy, audytor, controller, specjalista ds. rachunkowości, specjalista ds. finansów.

Nazwa studiów                                                                Ekonomika administracji i finanse publiczne

Typ studiów                                                                      Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                              250 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                     Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                               Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                  Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:                                              Celem studiów jest przede wszystkim zgłębienie wiedzy z zakresu takich dziedzin jak prawo
i administracja publiczna, procedura administracyjna, finanse publiczne, zarządzanie kadrami, zamówienia publiczne. Profesjonalista z zakresu administracji publicznej  w wykonywaniu swoich zadań winien prezentować sobą właściwą postawę w czym pomoże uczestnictwo w warsztatach z zakresu psychologii komunikacji oraz zapobiegania eskalacji konfliktu. Nadto kierując zespołami ludzkimi powinien dysponować stosowną wiedzą z zakresu marketingu terytorialnego, public relations oraz organizacji i zarządzania. Studia są kierowane przede wszystkim do pracowników administracji publicznej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Ekonomika administracji i Finanse Publiczne po ukończeniu studiów będzie dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu administracji i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu, oraz z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i sektora finansów publicznych. Nabędzie umiejętności analizowania oraz rozumienia procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, poznanie specyfiki gospodarki finansowej i regulujących ją przepisów prawa finansowego. Absolwenci nabywają wiadomości, które umożliwiają w przyszłości pracę w administracji i instytucjach publicznych.

Nazwa studiów                                                             Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych

Typ studiów                                                                   Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                         232 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:       Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                         Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                                 Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

 

Sylwetka Absolwenta:

Absolwent zdobędzie praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zabezpieczenia, przetwarzania i zarządzania procesami ochrony informacji (danych osobowych, danych biznesowych, informacji niejawnych). Absolwent będzie przygotowany do wprowadzenia systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami światowymi w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach.

Nazwa studiów                                                             Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Typ studiów                                                                  Studia podyplomowe doskonalące 

Czas trwania studiów:                                                  2 semestry

                                                                                         180 godz., 60 ECTS

Jednostka prowadząca studia podyplomowe:    Wydział  Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP w
                                                                                      Ostrowcu Świętokrzyskim          

Określenie obszaru kształcenia                              Obszar nauk społecznych

Język prowadzonych studiów podyplomowych język polski

Wymagania wstępne:                                                Kandydat na studia podyplomowe to absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia, który uzyskał tytuł licencjata lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów II stopnia lub absolwent stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów 5-letnich;

Ogólne cele kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej, która będzie posiadała niezbędny zasób wiedzy, umiejętności i zdolności do skutecznego, efektywnego i optymalnego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego. Ukończenie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi sprawi, iż ich absolwenci uzyskają istotne kwalifikacje zawodowe w tej materii. Absolwenci uzyskają bądź poszerzą swoją wiedzę i swoje kompetencje w zakresie zarządzania personelem, socjologii pracy i psychologii społecznej. Dzięki tym studiom podyplomowym studenci będą lepiej zorientowani w problematyce szeroko rozumianego zarządzania, a co za tym idzie, będą w stanie pośrednio podnieść konkurencyjność firm, w których są lub będą zatrudnieni na coraz bardziej konkurencyjnym krajowym i międzynarodowym rynku.

Sylwetka absolwenta

Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi (studia podyplomowe)

Absolwenci studiów podyplomowych z kierunku: „Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi” będą mogli wykazać się dużą i dogłębną wiedzą (zarówno ogólną, jak i specjalistyczną) w szeroko rozumianym zakresie zarządzania personelem. W szczególności, absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności z zakresu: optymalnej rekrutacji i selekcji pracowników, prawnych i etycznych aspektów zarządzania personelem, efektywnym motywowaniem i optymalnym wynagradzaniem pracowników, sporządzaniem prawidłowych ewaluacji jakości pracy poszczególnych osób, znaczeniem i efektywnym rozwojem kapitału ludzkiego dla skutecznej działalności przedsiębiorstwa, rozmaitymi kulturami korporacyjnymi, skutecznymi strategiami negocjacyjnymi, sposobami rozwiązywania konfliktów w łonie firmy, znaczeniem dobrej komunikacji interpersonalnej dla efektywności przedsiębiorstwa, strategiami kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz wieloma innymi pokrewnymi zagadnieniami. 

Czas trwania: 2 semestry /180 h

Cel studiów i ich adresaci:

Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu  rachunkowości i księgowości. Absolwenci nabędą kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Poznają metody wyceny przedsiębiorstw, a także nabędą umiejętności wykorzystywania informacji księgowo – rachunkowych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych Rachunkowość będą przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, w księgowości przedsiębiorstw jak i obsługi księgowej we własnej firmie. Absolwent studiów pozna szczegółowe zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości. Zapozna się z praktycznym wykorzystaniem jednego z najczęściej wykorzystywanych programów finansowo – księgowych Rewizor GT  firmy InsERT. Program studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne i będzie prowadzony w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia niezbędne do opanowania umiejętności księgowania.

Program:

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Wprowadzenie do rachunkowości i organizacja działalności gospodarczej

10

Charakterystyka aktywów i pasywów

4

Operacje gospodarcze

4

Dowody księgowe

3

Ewidencja operacji bilansowych

10

Ewidencja operacji wynikowych

10

Zasady ustalania wyniku finansowego

5

Sprawozdawczość finansowa

20

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego do analizy sprawozdań finansowych

4

Pojęcie i cele rachunkowości zarządczej

4

Pojęcie, podział i kalkulacja kosztów, modele rachunku kosztów

10

Księgi rachunkowe i ich prowadzenie

15

Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat

10

Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych

25

Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

25

Ogólne zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa

15

Metody wyceny przedsiębiorstw (zdyskontowanych przepływów pieniężnych, porównań rynkowych, skorygowanych aktywów netto)

4

Etyka w rachunkowości

2

Czas trwania: 2 semestry /180 h

Kadra:

Wykładowcami są praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu księgowości (w tym na stanowisku głównych księgowych).

Cel studiów i ich adresaci:

Studia adresowane są do osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu  rachunkowości i księgowości. Absolwenci nabędą kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Poznają metody wyceny przedsiębiorstw, a także nabędą umiejętności wykorzystywania informacji księgowo – rachunkowych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Sylwetka absolwenta:

Słuchacze studiów podyplomowych Rachunkowość będą przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, w księgowości przedsiębiorstw jak i obsługi księgowej we własnej firmie. Absolwent studiów pozna szczegółowe zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości. Zapozna się z praktycznym wykorzystaniem jednego z najczęściej wykorzystywanych programów finansowo – księgowych Rewizor GT  firmy InsERT. Program studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia praktyczne i będzie prowadzony w oparciu o liczne przykłady i ćwiczenia niezbędne do opanowania umiejętności księgowania.

Program:

MODUŁ

Liczba godzin

Elementy prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

22

Wprowadzenie do rachunkowości.

18

Rozliczenia podatkowe w działalności gospodarczej.

28

Rachunkowość finansowa.

44

Sprawozdawczość finansowa.

30

Rachunek kosztów z elementami rachunkowości zarządczej.

12

Etyka w rachunkowości

2

Wykorzystanie programów komputerowych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

24

 

180

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

Czas trwania: 2 semestry /162 h

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia roli specjalisty ds. kadr i płac. Studia mają za zadanie między innymi zapoznać uczestników z prawem pracy, polityką kadrową, wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy, z tytułu umów cywilnoprawnych, rozliczeń z ZUS, w tym za pomocą programu Płatnik.

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, mających zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, HR, zarządzania personelem, biurach rachunkowych, a także osób,  które chciałyby rozszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności z dziedziny kadrowo-płacowej.

 

Program:

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Źródła i zasady prawa pracy

12

Dokumentacja kadrowa i płacowo-podatkowa

14

Nawiązywanie, zmiana i ustanie stosunku pracy

16

Czas pracy i urlopy pracownicze

14

Naliczanie wynagrodzeń – warsztaty praktyczne

18

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

12

Podatek dochodowy od osób fizycznych

8

Umowy cywilnoprawne i ich rozliczanie

12

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

8

Pracownicza odpowiedzialność porządkowa i materialna

8

Związki zawodowe i zbiorowe prawo pracy

10

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

8

Ochrona danych osobowych

8

Obsługa programu „Płatnik”

12

Egzamin końcowy

2

Czas trwania: 2 semestry / 176 h

Kadra:

Wykładowcami są głównie specjaliści rekomendowani przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – partnera studiów. Prowadzący zajęcia są doświadczonymi ekspertami w zakresie metodyki badań kontrolnych (procedur, regulacji i regulaminów dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, governance i compliance, kontroli zamówień publicznych i zaopatrzenia) oraz procesów wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Kontrola  wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizowanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą mogli być zatrudniani na stanowiskach związanych z kontrolą wewnętrzną w jednostkach sektora finansów publicznych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób, które będą chciały podjąć pracę na stanowisku związanym z kontrolą zarządczą lub w ramach zajmowanych stanowisk dodatkowo pełnić obowiązki w tym zakresie.

Partner studiów:

Partnerem studiów jest Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej – czołowa polska instytucja zajmująca się audytem, systemami kontroli wewnętrznej, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji, działająca na rzecz promocji standardów i najlepszej praktyki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „Kontrola wewnętrzna w biznesie i administracji publicznej” potrafi samodzielnie prowadzić kontrolę wewnętrzna i wspierać merytorycznie kontrolę zarządczą.  Umie przygotować roczny plan kontroli zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia związane z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych i wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia kontroli wewnętrznej w jednostkach niepublicznych i publicznych. Potrafi realizować zadania kontrolera wewnętrznego.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych;
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW;
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów  Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.; www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku audytora lub kontrolera.

Program:

MODUŁ

Liczba godzin

Administracja publiczna

8

Finanse publiczne

8

Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze

8

Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publicznej

8

Finanse przedsiębiorstw

8

Budżetowanie jako podstawowa zasada zarządzania finansami przedsiębiorstw

8

Rachunkowość finansowa

8

Rachunkowość budżetowa

8

Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych

8

Elementy statystyki i metodologia prowadzenia badań statystycznych dla celów analizy finansowej

8

Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu kontrolnym. Kodeksy etyczne kontrolera

4

Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej

12

Analiza ryzyka

10

Planowanie w kontroli wewnętrznej

4

Metodyka pracy kontrolera wewnętrznego

20

Rola kontroli w wykrywaniu oszustw i nadużyć

4

Technologie informatyczne w praktyce kontrolera

4

Warsztaty z wykonywania audytu

20

Kontrola zarządcza

14

Razem

176

 

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie do rektora uczelni
 • karta ewidencyjna
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Czas trwania: 2 semestry/ 250 h

Kadra:

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., konsultanci krajowi i edukatorzy oraz praktycy z zakresu niepełnosprawności, projektowaniu uniwersalnym oraz szeroko pojętej dostępności.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat dostępności, projektowania uniwersalnego, potrzebach i rozwiązaniach dla osób z ograniczeniami w sferze mobilności i percepcji. W procesie nauczania słuchacze otrzymają dostęp do narzędzi pracy koordynatora ds. dostępności. Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych będą przygotowani do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności w instytucji władzy publicznej zgodnie z założeniami ustawy z dnia 19 lipca 2019o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Sylwetka absolwenta:

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, osób, które będą chciały podjąć pracę specjalisty ds. dostępności i niepełnosprawności w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach lub w ramach zajmowanych stanowisk dodatkowo pełnić obowiązki koordynatora ds. dostępności. Absolwenci studiów przygotowani będą do realizacji audytów dostępności w instytucjach publicznych i prywatnych.

Program:

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Dostępność w świetle prawa międzynarodowego i krajowego.

8

Ograniczenia w zakresie mobilności.

16

Gerontologia.

16

Niepełnosprawność intelektualna.

16

Zaburzenia psychiczne.

16

Niepełnosprawność wzroku.

16

Niepełnosprawność słuchu.

16

Kurs języka migowego.

30

Projektowanie uniwersalne.

16

Dostępność architektoniczna.

8

Dostępność cyfrowa

8

Dostępność informacyjno-komunikacyjna.

8

Komunikacja alternatywna i wspomagająca.

8

Bezpieczeństwo i ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami.

8

Kurs budowania tekstów łatwych.

16

Audyt dostępności.

4

Design thinking.

24

Koordynacja na rzecz dostępności – zarządzanie projektami.

16

Egzamin dyplomowy

2

Razem

250

 

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. 

 Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie do rektora uczelni
 • karta ewidencyjna
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Czas trwania: 2 semestry

Kadra:

Wykładowcami są głównie praktycy z branży OZE oraz specjaliści z zagadnień składających się na program studiów (prawne, ekonomiczne i technologiczne aspekty OZE). Listę wykładowców uzupełniają nauczyciele akademiccy, specjalizujący się w teoretycznych zagadnieniach związanych z problematyką odnawialnych źródeł energii.

Cel studiów i ich adresaci:

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę w zakresie zastosowania technologii przyjaznych środowisku, technologii wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (OZE) , zarządzania w oparciu o OZE, budowania ekologicznego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego.

Studia adresowane są do pracowników urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych, samorządów, jednostek edukacyjnych, przedsiębiorstw małych i średnich, którzy chcą podjąć działalność w zakresie OZE, a także osób pragnących poznać i pogłębić wiedzę o OZE, rynku i branży OZE oraz pozyskać umiejętności w zakresie wdrażania zastosować ekoenergetycznych. ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów o przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły wyższe studia na dowolnej specjalności,

Sylwetka absolwenta:

Osoby, które ukończą studia podyplomowe zostaną wyposażone w kompleksową, aktualną, interdyscyplinarną i praktyczna wiedzę związaną z zarządzaniem, gospodarowaniem i wykorzystaniem energii odnawialnej na poziomie lokalnym, w tym w obiektach użyteczności publicznej, a także obiektach prywatnych.

Program:

 

MODUŁ

LICZBA GODZIN

Podstawy ekonomiczne inwestycji i instalacji OZE

60

Podstawy prawne zarządzania energią i wykorzystywania OZE

60

Polityka energetyczna UE i Polski

40

Źródła finansowania inwestycji i instalacji OZE

60

Technologiczne aspekty OZE

80

projektowanie i wybór technologii OZE

60

Studium przypadku oceny opłacalności inwestycji i instalacji OZE

60

Seminarium dyplomowe

60

Razem

240

 

Rekrutacja – miejsce i tryb składania dokumentów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Rekrutacja na studia podyplomowe prowadzona jest w trybie ciągłym, zaś uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Do przyjęcia na studia podyplomowe wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie do rektora uczelni
 • karta ewidencyjna
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Rekrutacja

Studia licencjackie - rekrutacja

Proces rekrutacji za pośrednictwem Internetu składa się z następujących faz:

1. Rejestracji w systemie informatycznym

https://goluchowski.edu.pl/rekrutacja-online/

2. Uzupełnienia wymaganych danych

Po dokonaniu rejestracji kandydat musi zgłosić się osobiście do Punktu Rekrutacyjnego w siedzibie NCE w celu złożenia kompletu podpisanych dokumentów.

Należy zabrać ze sobą:

wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

wypełnioną i podpisaną kartę ewidencyjną kandydata (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

https://goluchowski.edu.pl/dokumenty/

wpłata rekrutacyjna przy złożeniu dokumentów (Dziekanat NCE) 

na studia I stopnia kserokopię świadectwa dojrzałości – (oryginał do wglądu),

na studia II stopnia kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia i kserokopię suplementu (oryginały do wglądu),

2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37×50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,

kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

kandydaci na kierunki: pielęgniarstwo – dodatkowo orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dotyczące kształcenia i nauki zawodu na wybranym kierunku (skierowanie do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty lub w Punkcie Rekrutacyjnym)

UWAGA:
Warunkiem przyjęcia na studia jest osobiste zgłoszenie do Punktu Rekrutacyjnego, kandydaci którzy dokonali tylko rejestracji on-line nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

DZIEKANAT:   

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn – pt. w godz. 8:00 – 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

e-mail: npdn@onet.pl

Studia magisterskie - rekrutacja

Proces rekrutacji za pośrednictwem Internetu składa się z następujących faz:

1. Rejestracji w systemie informatycznym

https://goluchowski.edu.pl/rekrutacja-online/

2. Uzupełnienia wymaganych danych

Po dokonaniu rejestracji kandydat musi zgłosić się osobiście do Punktu Rekrutacyjnego w siedzibie NCE w celu złożenia kompletu podpisanych dokumentów.

Należy zabrać ze sobą:

wypełnione i podpisane podanie o przyjęcie na studia (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

 

wypełnioną i podpisaną kartę ewidencyjną kandydata (do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty),

wpłata rekrutacyjna przy złożeniu dokumentów (Dziekanat NCE) 

na studia I stopnia kserokopię świadectwa dojrzałości – (oryginał do wglądu),

na studia II stopnia kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów I stopnia i kserokopię suplementu (oryginały do wglądu),

2 fotografie (kolorowe) o wymiarach 37×50 mm podpisane imieniem i nazwiskiem,

kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

kandydaci na kierunki: pielęgniarstwo  – dodatkowo orzeczenie lekarskie lekarza medycyny pracy dotyczące kształcenia i nauki zawodu na wybranym kierunku (skierowanie do pobrania ze strony internetowej zakładka rekrutacja/dokumenty lub w Punkcie Rekrutacyjnym)

UWAGA:
Warunkiem przyjęcia na studia jest osobiste zgłoszenie do Punktu Rekrutacyjnego, kandydaci którzy dokonali tylko rejestracji on-line nie będą brani pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

DZIEKANAT:   

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn – pt. w godz. 8:00 – 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

e-mail: npdn@onet.pl

Studia podyplomowe - rekrutacja

W celu wypełnienia dokumentów i przystąpienia do procesu rekrutacji, prosimy zgłosić się do dziekanatu.

DZIEKANAT:   

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn – pt. w godz. 8:00 – 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

e-mail: npdn@onet.pl

Niepubliczne Centrum Edukacji

pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

npdn@onet.pl

91-88040000-0000001999510001
Bank Spółdzielczy w Limanowej

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

pn. - pt. w godz. 8:00 - 15:00
sb. od godz. 8:00

tel. 502 767 777 | tel. 600 399 978

ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa

npdn.pl

63-88040000-0000001311370001
Bank Spółdzielczy w Limanowej