RODO

Niepubliczne Centrum Edukacji w Limanowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy
Państwa, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Centrum Edukacji w
  Limanowej reprezentowane przez jego Dyrektora, znajdująca się na
  ulicy ul. B. Czecha 5G, 34-600 Limanowa.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
  Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: npdn@onet.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
   obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO);
   zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
  publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych RODO);
   zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie
  określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych RODO);
   umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby,
  której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych RODO).
  Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie
  wykonywane są na danych osobowych.
 4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
  danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów
  wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
  przez przepisy prawa.
 6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z
  zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  – dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych RODO);
  – sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  RODO);
  – usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  RODO);
  – ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych RODO);

– przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
RODO);
– prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych RODO);
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób
  zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji
  przewidzianych w przepisach prawa.